Informacje o prywatności i nota prawna

Korzystając z niniejszej strony internetowej i powiązanych stron, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego dokumentu dotyczącego prywatności i noty prawnej („Nota prawna”). Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą Notą prawną, by chronić swoje interesy. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z niniejszą Notą prawną, nie może korzystać z niniejszej strony internetowej.

Agfa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki bez wyraźnego uprzedzenia. Jedynym powiadomieniem o takiej zmianie będzie zamieszczenie zmienionej Noty prawnej na niniejszej stronie internetowej. Dlatego zachęcamy użytkownika do częstego sprawdzania niniejszej Noty prawnej.

Informacje o prywatności

W firmie Agfa, będącej wiodącym na świecie producentem w branży obrazowania, chronimy prywatność naszych klientów. Z tego względu firma Agfa przyjęła poniższą politykę prywatności. Podczas wizyty na stronie internetowej firmy Agfa użytkownik może nam przekazywać informacje o sobie lub na temat swojego przedsiębiorstwa, takie jak imię, nazwisko, adres, które możemy wykorzystać do korespondencji z użytkownikiem, przetwarzania jego zamówienia lub do badania ankietowego.
Jeżeli użytkownik postanowi przekazać nam takie informacje, może mieć pewność, że Agfa nie przekaże ani nie sprzeda tych informacji celowo żadnej osobie spoza organizacji Agfa bez zgody użytkownika, chyba że dokonamy sprzedaży całości lub części swojej działalności. Korzystając z niniejszej strony, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę Agfa informacji przekazanych przez użytkownika dla celów korzystania za strony internetowej Agfa i ogólnego zarządzania nią, włączając w to wysyłanie i odbieranie wiadomości elektronicznych, świadczenie usług i wsparcia dotyczących produktów Agfa, przetwarzanie zamówień na kursy prezentowane na stronie internetowej oraz przekazywanie informacji na temat cech, usług i produktów pochodzących od firmy Agfa. Ponieważ Agfa jest przedsiębiorstwem działającym na całym świecie, możemy przesyłać informacje do innych biur lub spółek zależnych Agfa na całym świecie w zakresie koniecznym do realizacji opisanych wyżej celów. Użytkownik może mieć pewność, że wszystkie takie podmioty są zobowiązane do przestrzegania niniejszej polityki prywatności.

Staramy się gromadzić i przetwarzać wyłącznie te informacje, które uważamy za niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych. Ponadto przechowujemy informacje jedynie przez czas niezbędny do realizacji celów, do których zostały one zgromadzone.

Firma Agfa przestrzega przepisów belgijskiej ustawy z dnia 8 grudnia 1992 r. dotyczącej ochrony życia prywatnego w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych oraz belgijskiej ustawy z dnia 11 grudnia 1998 r. wdrażającej dyrektywę WE nr 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

Szczególnie w odniesieniu do handlowych wiadomości e-mail promujących produkty Agfa firma Agfa będzie przestrzegać przepisów art. 14 belgijskiej ustawy o usługach społeczeństwa informacyjnego z 11 marca 2003 r. oraz dekretu królewskiego z dnia 4 kwietnia 2003 r. dot. reklamy handlowej za pomocą poczty elektronicznej. Przepisy te wdrażają obecnie obowiązujące ramy prawne UE w zakresie niezamówionych handlowych wiadomości e-mail.

Zgodnie z tymi przepisami firma Agfa nie będzie wykorzystywała danych osobowych użytkownika do wysyłania niezamówionych handlowych wiadomości e-mail, chyba że użytkownik udzieli wyraźnej zgody na otrzymywanie tego rodzaju wiadomości e-mail.

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się w każdej chwili wykorzystywaniu swoich danych osobowych do jakichkolwiek celów marketingu bezpośredniego. Sprzeciw ten użytkownik może wyrazić pisemnie na adres naszego specjalisty ds. przestrzegania ochrony danych osobowych V. Dictus, Agfa-Gevaert NV, Septestraat 27, 2640 Mortsel, Belgia (lub e-mailem) albo zgłosić swoją prośbę poprzez odpowiedź na wiadomość elektroniczną przesłaną na adres e-mail zawarty w każdej wiadomości e-mail, jaką wysyłamy do użytkownika. Po otrzymaniu sprzeciwu prześlemy użytkownikowi zawiadomienie o jego otrzymaniu i zarejestrujemy wniosek użytkownika. Konsekwencją wniosku użytkownika będzie zaprzestanie przez nas przesyłania handlowych wiadomości e-mail, które mogłyby zostać uznane za niezamówione.

Ponadto użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do poprawy błędnych, niepełnych lub nieaktualnych danych. Jeżeli użytkownik życzy sobie wglądu do niektórych danych, ich usunięcia lub dostosowania, powinien skontaktować się z V. Dictus pod adresem: Agfa-Gevaert NV, Septestraat 27, 2640 Mortsel, Belgia lub e-mailem.

Użytkownik rozumie, że do informacji przekazywanych za pośrednictwem sieci publicznych dostęp mogą uzyskać osoby trzecie, zaś Agfa nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek nieupoważnione ujawnienie danych. Ponadto użytkownik rozumie, że Agfa może – według własnego uznania – korzystać z zewnętrznych usługodawców, którzy będą administrowali serwerami internetowymi oraz przechowywali takie informacje na dyskach zapasowych, a także że usługodawca może, bez wiedzy firmy Agfa, zezwolić nieupoważnionej osobie trzeciej na wykonywanie tych czynności w jego imieniu.

Pliki cookie

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki danych, które są automatycznie przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika, by umożliwić dostęp do strony internetowej oraz przyspieszyć i usprawnić nawigację, a także by dostosować niniejszą stronę internetową do osobistych preferencji użytkownika, takich jak preferencje językowe. Zebrane informacje umożliwiają też firmie Agfa analizowanie wzorców ruchu na stronie internetowej. Z czasem dzięki temu będziemy mogli zapewnić lepsze wrażenia na naszej stronie poprzez poprawę jej zawartości lub personalizację oraz poprzez ułatwienie korzystania ze strony. Pliki cookie wykorzystuje się do przechowywania nazwy użytkownika i wszystkich związanych z nim informacji, by umożliwić Jedną Rejestrację do wszystkich powiązanych systemów, ale nie wykorzystuje się ich do gromadzenia danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkownika. Po wyrejestrowaniu się użytkownika pliki cookie są usuwane. Pliku cookie nie mogą odczytać inne strony internetowe niż strona, która wygenerowała taki plik.

Konfiguracja większości przeglądarek internetowych umożliwia przyjmowanie lub odrzucanie plików cookie, a także informowanie o każdym wykorzystaniu pliku cookie. Wówczas użytkownik może zdecydować, czy chce zaakceptować dany plik cookie, czy nie. Odmowa korzystania z plików cookie może utrudnić optymalne poruszanie się po stronie. Dodatkowe informacje znajdują się w opcji Pomoc wyszukiwarki internetowej użytkownika.

Użytkownik powinien wiedzieć, że niniejsza strona może zawierać linki do innych stron internetowych na świecie, które nie przestrzegają niniejszej polityki prywatności ani podobnych przepisów ochronnych.

Wszelkie pytania dotyczące Oświadczenia firmy Agfa o prywatności należy kierować na adres V. Dictus, Agfa-Gevaert NV, Septestraat 27, 2640 Mortsel, Belgia lub e-mailem.

Produkty do pobrania

Firma Agfa chroni swoją własność intelektualną, taką jak oprogramowanie do pobrania, wygaszacze ekranów lub inne elementy, które można pobrać z naszej strony internetowej. Nawet jeśli oprogramowanie jest oferowane bezpłatnie, użytkownik powinien być świadomy, że korzystanie z oprogramowania jest ograniczone i w pełni podlega licencji dołączonej do oprogramowania. Użytkownik będzie korzystał z oprogramowania wyłącznie w sposób i do celów zgodnych z przeznaczeniem.
Oprogramowanie, wygaszacze ekranów oraz inne media stron trzecich, które można pobrać za pomocą linków bezpośrednio i pośrednio zamieszczonych przez firmę Agfa, nie będą uznawane za elementy rozpowszechniane przez firmę Agfa, zaś firma Agfa nie przyjmuje żadnych obowiązków w związku z nimi.

Bezpłatne usługi on-line

Usługi on-line oferowane użytkownikowi bezpłatnie są świadczone w aktualnym stanie („as is”). Firma Agfa nie będzie odpowiedzialna za zawartość takich usług ani za ich niedostępność lub niewłaściwe działanie, ani też za sposób wykorzystania takich usług przez jakiegokolwiek użytkownika strony internetowej.

Prawa autorskie

Wszystkie znajdujące się na stronie internetowej projekty, teksty, grafika, dane oraz ich wybór i ułożenie, a także wszystkie wskazówki, biuletyny, oprogramowanie i wszelkie inne elementy, które można pobrać przez niniejszą stronę internetową, stanowią wyłączną własność objętą prawami autorskimi firmy Agfa, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Udziela się pozwolenia na kopiowanie elektroniczne i wydruk części niniejszej strony internetowej wyłącznie do celów niekomercyjnych, prywatnych, takich jak złożenie zamówienia w firmie Agfa lub wykorzystanie niniejszej strony internetowej jako źródła zakupów. Wszelkie inne sposoby wykorzystania materiałów znajdujących się na niniejszej stronie, w tym reprodukcja do celów innych niż wskazane powyżej, modyfikacja, tłumaczenie, rozpowszechnianie lub ponowna publikacja bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Agfa są surowo zabronione.

Prawa autorskie do fotografii zamieszczanych na niniejszej stronie internetowej należą do poszczególnych fotografów lub do firmy Agfa, zaś ich reprodukcja w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody twórcy jest niedozwolona.

Znaki handlowe

Agfa, Romb Agfa (Agfa Rhombus) oraz wszelkie inne znaki handlowe, znaki usługowe lub znaki logo wyświetlane na niniejszej stronie internetowej są własnością Agfa-Gevaert NV, jej spółek stowarzyszonych lub innych stron trzecich. Żadnego postanowienia niniejszej Noty prawnej ani żadnego tekstu znajdującego się na niniejszej stronie internetowej nie należy interpretować jako udzielenia w drodze implikacji, estoppelu lub w inny sposób licencji lub prawa do korzystania z któregokolwiek znaku handlowego, znaku usługowego, nazwy handlowej lub znaku logo zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela.

Strony powiązane

Niniejsza strona internetowa może być powiązana z innymi stronami internetowymi, które nie znajdują się pod kontrolą firmy Agfa ani nie są przez nią prowadzone. Firma Agfa nie zbadała ani nie przeanalizowała w pełni zawartości takich stron, która możne ponadto ulegać zmianom w czasie lub znikać. Firma Agfa nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron, zaś umieszczenie linku nie oznacza, że firma Agfa zgadza się z treścią takiej strony. Firma Agfa przekazuje te linki użytkownikowi wyłącznie jako udogodnienie i na ryzyko użytkownika, zaś zamieszczenie jakiegokolwiek linku do takich stron nie oznacza poparcia takich stron przez firmę Agfa ani nie oznacza żadnej spółki czy współpracy między firmą Agfa a właścicielami lub operatorami takich powiązanych stron.

Osoba wysyłająca jakiekolwiek wiadomości na tę stronę lub też do właścicieli albo operatorów takiej strony będzie ponosiła wyłączną odpowiedzialność za treść i informacje zawarte w wiadomości, w tym za ich prawdziwość i dokładność”.

Informacje ogólne

Strona internetowa firmy Agfa jest przeznaczona głównie do ogólnych celów informacyjnych i w taki sposób należy ją wykorzystywać. Choć firma Agfa stara się zapewniać starannie wybrane i aktualne informacje, niniejsza strona internetowa nie powinna być wykorzystywana w zastępstwie szczegółowego doradztwa profesjonalnego, gdy to konieczne. Nie udziela się żadnego zapewnienia ani oświadczenia, wyraźnego lub domniemanego, co do dokładności, aktualności lub kompletności oferowanych informacji, ani co do nadawania się informacji do określonego celu.

Informacje na temat cen i dostępności mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie specyfikacje produktów i opisy usług mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Faktyczne urządzenia mogą różnić się wyglądem od pokazanych na zdjęciach.

Prawa użytkownika

Użytkownik strony internetowej zobowiązuje się do i) niewykorzystywania strony internetowej do celów niezgodnych z prawem lub szkodliwych; ii) nieuniemożliwiania dostępu do strony internetowej oraz do niezakłócania i niemodyfikowania strony internetowej, a także niezmniejszania wydajności strony i niepowodowania szkód na stronie, wobec firmy Agfa lub osób trzecich; iii) niewykorzystywania strony internetowej do przesyłania lub rozpowszechniania wirusów komputerowych lub informacji szkodliwych, obraźliwych albo niezgodnych z prawem.

Strona internetowa Agfa oferuje forum, na którym użytkownicy mogą publicznie komentować różne tematy. Użytkownik jest świadom, że ujawnienie niektórych informacji na tablicach ogłoszeniowych lub forach może skutkować wysłaniem przez osoby trzecie niezamówionych wiadomości e-mail na adres użytkownika. Firma Agfa nie może zakazać wysyłania takich wiadomości e-mail przez osoby trzecie i w związku z tym nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek wiadomości e-mail wysyłane wskutek takiego ujawnienia danych.

Użytkownik może zamieszczać linki do strony Agfa, ale linki takie muszą ograniczać się wyłącznie do strony głównej Agfa. Firma Agfa nie pozwala na tzw. „głębokie linkowanie” bez swojej uprzedniej pisemnej zgody.
Wszystkie prawa użytkownika nieprzyznane wyraźnie w niniejszym dokumencie są zastrzeżone przez firmę Agfa.

Wyłączenie odpowiedzialności

FIRMA AGFA PRZEKAZUJE NINIEJSZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ I JEJ ZAWARTOŚĆ W AKTUALNYM STANIE („AS IS”) I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, A TAKŻE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JEJ ZAWARTOŚCI. FIRMA AGFA ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA ZAPEWNIENIE O WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. PONADTO FIRMA AGFA NIE OŚWIADCZA ANI NIE ZAPEWNIA, ŻE INFORMACJE UDOSTĘPNIONE ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB AKTUALNE.

ANI FIRMA AGFA, ANI ŻADEN Z JEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB W ZWIĄZKU Z NIM, W TYM ZA JEJ NIEDOSTĘPNOŚĆ LUB ZŁE FUNKCJONOWANIE TECHNICZNE, LUB WYNIKAJĄCE Z INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE, WIRUSÓW, ATAKÓW HAKERSKICH LUB INNYCH PRZESTĘPSTW KOMPUTEROWYCH. TO OGÓLNE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH SZKÓD KAŻDEGO RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI DO ODSZKODOWAŃ KOMPENSACYJNYCH, SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH LUB WYNIKOWYCH, UTRATY DANYCH, DOCHODU LUB ZYSKU, UTRATY OKAZJI, UTRATY LUB SZKÓD W MIENIU, KOSZTÓW PRACOWNICZYCH I ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD FORMY CZYNNOŚCI, W TYM MIĘDZY INNYMI CZYNNOŚCI UMOWNYCH, ZANIEDBANIA LUB INNYCH CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH, NAWET JEŚLI FIRMA AGFA BYŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

W niektórych jurysdykcjach niedozwolone jest wyłączanie niektórych zakresów odpowiedzialności. W zakresie, w jakim określone przepisy są obowiązkowe i w jakim zakazują one któregokolwiek z wyłączeń określonych powyżej, takie wyłączenia uznaje się za nieobowiązujące. Jednak w takim przypadku wyłączenia uznane za ważne będą nadal obowiązywać.

Obowiązujące prawo i sądy właściwe

Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega prawu Belgii. Wszelkie spory związane z korzystaniem z niniejszej strony lub powstałe w wyniku korzystania z niej będą rozstrzygane przez sądy w (Antwerpii, Belgia), które będą miały wyłączną właściwość do rozstrzygania takich sporów.

© 2014 Grupa Agfa-Gevaert. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje o prywatności i nota prawna. Pytania lub problemy dotyczące niniejszej strony internetowej należy zgłaszać e-mailem do naszego webmastera.