Ogólne warunki sprzedaży i EULA – Agfa NV

Definicje użyte w tekście:

OWS: niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (nr XII/10)

AGFA: Agfa NV

Umowa: pisemna umowa sprzedaży

I. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) podane są do wiadomości i akceptacji Klienta, jako załącznik do umów lub przy składaniu przez niego zamówienia.

II. Ceny, cenniki

 1. Cenniki wysyłane KLIENTOWI przez AGFA lub zawarte w Internecie, są wiążące w okresie wskazanym w cenniku lub do czasu pisemnego powiadomienia przez AGFA o ich zmianie lub do czasu opublikowania nowego cennika.
 2. Cenniki nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksy cywilnego.
 3. Wszelkie ceny podawane są na warunkach loco magazyn AGFA lub loco platforma logistyczna (przeładunkowa) w przypadku dostaw bezpośrednich towarów z pominięciem magazynu.
 4. Cenniki nie zawierają usług dodatkowych. Wszelkie koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. odmienne niż fabryczne pakowanie, cięcie na zamówienie, załadunek, przeładunek obciążają Klienta.
 5. Jeżeli zamówienie nie będzie zgodne z przedstawioną ofertą AGFA ma prawo do odpowiedniej zmiany cen, a także odpowiedniej zmiany terminu dostawy.
 6. Od 1 listopada 2022 została wprowadzona dopłata energetyczna wysokości 10% wartości zamówienia na chemię (tj. atramenty, lakiery, primery, płyn czyszczący itp.). Dopłata ta będzie wliczona w cenę chemii.
 7. Od 1 stycznia 2023 została wprowadzona opłata logistyczna za minimalną wartość zamówienia na atramenty Agfa w wysokości 75 EUR dla zamówień o wartości do 750 EUR oraz stała opłata administracyjna w wysokości 30 EUR doliczana do każdego zamówienia na atramenty

III. Oferty

 1. O ile oferta nie stanowi inaczej, warunki oferty złożonej Klientowi są wiążące dla AGFA w terminie 15 dni od daty wystawienia oferty.
 2. Informacje podawane w ulotkach, katalogach, na stronach internetowych AGFA lub dowolnego podmiotu grupy AGFA i przekazywane na innych nośnikach mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje i specyfikacje techniczne będą wiążące dla AGFA tylko po przytoczeniu ich treści w ofercie lub w umowie.
 3. Dokumenty ofertowe i dokumentacja techniczna nie może być kopiowania, powielana, rozpowszechniana ze skutkiem jej przekazania osobom trzecim bez pisemnej zgody AGFA.
 4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić do AGFA na jej żądanie dokumenty opisane w pkt. III.3.

IV. Zawarcie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwila jej podpisania przez strony lub na podstawie zamówienia Klienta.
 2. Umowa może zostać zawarta na podstawie zamówienia Klienta tylko pod warunkiem uprzedniej akceptacji przez Klienta OWS. Umowa zostaje zawarta na podstawie zamówienia Klienta z chwilą przystąpienia do jego realizacji przez AGFA.
 3. Umowa nie zostaje zawarta, jeżeli do czasu rozpoczęcia realizacji zamówienia Klient je odwoła, lub AGFA zawiadomi Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia w całości lub w części. AGFA jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia.
 4. Zamówienie może być dokonane pisemnie, za pomocą faksu, poczty e-mail lub przez Internet. Zamówienie powinno określać dokładną nazwę i adres Klienta, imię, stanowisko i telefon osoby zamawiającej, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy.
 5. Zamówienia złożone do AGFA będą standardowo potwierdzane telefonicznie lub drogą elektroniczna przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) lub pisemnie za pomocą faksu. W przypadku częściowej odmowy przyjęcia zamówienia, AGFA w potwierdzeniu zamówienia podaje warunki częściowej realizacji zamówienia np. warunki płatności, ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, termin dostaw, ceny i wartość zamówienia.
 6. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez AGFA nastąpiła na skutek okoliczności, za które AGFA nie ponosi odpowiedzialności, Klientowi nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 7. AGFA może zlecić wykonanie swoich obowiązków wynikających z umowy osobie trzeciej.

V. Dostawy, zwroty, reklamacje materiałów eksploatacyjnych

 1. O ile umowa nie stanowi inaczej wszelkie dostawy towarów do Klienta odbywać się będą na jego koszt i ryzyko Klienta. Jeżeli AGFA organizuje transport, w przypadku braku odmiennych uzgodnień, dostawa odbywa się wedle uznania AGFA i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru.
 2. Od chwili odebrania towaru przez upoważnionego przedstawiciela Klienta albo – jeśli Klient przedmiotu umowy nie odbiera, choć jest on mu dostarczony – od chwili dostawy, Klient ponosi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem towaru, w tym ryzyko odpowiedzialności za szkodę w jakikolwiek sposób spowodowaną.
 3. Terminy dostaw określone w potwierdzeniach są przybliżone. Dostawy mogą być realizowane partiami. Każda dostawa częściowa może być oddzielnie fakturowana przez AGFA. Klient jest zobowiązany do odbioru towaru niezwłocznie po dostawie.
 4. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie odbioru w magazynie wskazanym przez AGFA lub odbioru przesyłki od przewoźnika.
 5. Podpisanie Dowodu Dostawy lub listu przewozowego dostarczonego wraz z towarem jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności stanu przesyłki z treścią Dowodu Dostawy lub listu przewozowego. Jest również potwierdzeniem przyjęcia towaru (przesyłki) w stanie nieuszkodzonym. W przypadku stwierdzenia niezgodności liczby dostarczonych opakowań przesyłki z Dowodem Dostawy lub listem przewozowym a także widocznych zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub istnienia śladów mogących sugerować uszkodzenia zawartości przesyłki Klient jest zobowiązany do dokonania adnotacji o zauważonych brakach lub uszkodzeniach na liście przewozowym lub w razie braku listu na Dowodzie Dostawy lub odrębnym protokole odbioru przewoźnika i niezwłocznego poinformowania o tym AGFA.
 6. Ewentualne reklamacje związane z uszkodzeniami w czasie transportu towaru będą rozpatrywane przez AGFA tylko pod warunkiem sporządzenia protokołu uszkodzeń podczas odbioru przesyłki od przewoźnika.
 7. Pod warunkiem dochowania warunków określonych w p. V.5 Klient ma prawo składania reklamacji, co do niezgodności zawartości przesyłki z Dowodem Dostawy w ciągu 7 dni od daty odbioru przesyłki. Klient składa reklamację wyłącznie na piśmie w formie listu, faksu lub e-maila, Niezachowanie powyżej określonej formy będzie skutkować odrzuceniem reklamacji bez rozpatrzenia.
 8. W przypadku opóźnienia rozładunku i odbioru towaru z powodów niezależnych od AGFA lub odmowy przyjęcia towaru przez Klienta AGFA ma prawo do obciążenia Klienta powstałymi kosztami w tym związanymi z transportem i przechowywaniem towaru.
 9. Klient może ubiegać się o możliwość zwrotu towarów w okresie 3 miesięcy od dnia dostawy, ale nie później niż na 3 miesiące przed upływem terminu ważności materiału. Zwrot może dotyczyć jedynie towaru, oryginalnie zapakowanego, kompletnego, nienoszącego śladów użytkowania. Warunkiem zwrotu jest zgoda Działu Operacyjnego AGFA. W każdym przypadku AGFA ma prawo do odmowy przyjęcia zwrotu lub przyjęcia pod warunkiem zapłaty przez Klienta określonych przez AGFA kosztów manipulacyjnych.
 10. Wcześniej uzgodnione z Działami Operacyjnym AGFA zwroty materiałów eksploatacyjnych będą akceptowane pod warunkiem dostarczenia ich w oryginalnych opakowaniach, z nieprzekroczonym terminem ważności materiału.
 11. AGFA nie pokrywa kosztów transportu zwracanego materiału. W przypadku zlecenia przez Klienta dostawy na koszt AGFA przesyłka nie zostanie przyjęta przez magazyn AGFA.
 12. W przypadku uznania reklamacji skutkującego wystawieniem i dostarczeniem Klientowi przez AGFA faktury korygującej Klient zobowiązuje się do podpisania kopii faktury i odesłania jej do AGFA.

VI. Płatności

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest uprzednia zapłata przedpłaty lub zawarcie Umowy o kredyt kupiecki.
 2. Klient staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego). Niezależnie od prawa żądania zwrotu towaru z powodu nieterminowej płatności, AGFA może żądać dodatkowego odszkodowania.
 3. AGFA ma prawo zaliczenia zapłaty dokonanej przez Klienta z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych (uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego jest wyłączone).
 4. AGFA ma prawo dokonania kompensaty wierzytelności i zobowiązań wobec Klienta, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o potrąceniu. Potrącenie dokonane przez Klienta będzie skuteczne tylko pod warunkiem pisemnej zgody AGFA.
 5. Jeśli data wymagalności jakiejkolwiek płatności nie jest oznaczona w umowie, zamówieniu, potwierdzeniu zamówienia ani na fakturze, płatność ta zostanie dokonana w ciągu 7 (siedmiu) dni od pierwszego wezwania przez AGFA.
 6. Zgłoszenie reklamacji jakościowej lub ilościowej nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty za zamówiony towar.

VII. Gwarancja, rękojmia

 1. AGFA udziela gwarancji jakości na sprzedawane produkty w następujących okresach 3 miesiące od dnia instalacji nowe części zamienne do urządzeń oraz 12 miesięcy od dnia odbioru- fabrycznie nowe urządzenia i maszyn
 2. Gwarancja jakości na materiały eksploatacyjne (np. płyty, filmy, atramenty, odczynniki chemiczne) wynosi 1 rok od dnia ich wydania Klientowi, ale nie dłużej niż termin ważności wskazany na opakowaniu materiału.
 3. Reklamacje jakościowe Klient może zgłaszać w terminie 7 dni od daty wykrycia wady. AGFA może uzależnić rozpatrzenia reklamacji jakościowej od zwrotu przez Klienta całości lub części reklamowanego towaru.
 4. Zobowiązania AGFA z tytułu art. 556 k.c. zostają wyłączone.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
  a. Uszkodzeń spowodowanych niezgodnym z instrukcją użytkowaniem,
  b. Uszkodzeń mechanicznych,
  c. Nieprawidłowości pracy powstałych w wyniku prowadzenia napraw, zmian w oprogramowaniu przez Klienta lub inne osoby nieautoryzowane przez AGFA,
  d. Nieprawidłowości pracy urządzeń związanych z użytkowanie nielicencjonowanego oprogramowania,
  e. Przydatności produktu do określonego celu,
  f. Zdarzeń losowych wywołanych awariami urządzeń elektrycznych, grzewczych wodnych, klimatyzacyjnych i innych znajdujących się w pobliżu urządzenia i mogących mieć wpływ na jego funkcjonowanie,
  g. Oprogramowania.
 6. Gwarancja nie są objęte elementy i podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji takie jak: głowice drukujące ploterów wielkoformatowych, pas transmisyjny, filtry, paski napędowe, przewody podłączeniowe, gniazda, wyłączniki, wtyczki oraz inne elementy uszkodzone przez nieostrożną lub niedbałą obsługę, a także uszkodzenia powstałe z winy Klienta.
 7. Naprawy gwarancyjne wykonywane są przez pracowników serwisu technicznego AGFA lub przez osoby trzecie autoryzowane przez AGFA. Okres gwarancji jest przedłużany o czas naprawy.
 8. Zgłoszenia niewłaściwego funkcjonowania urządzeń w ramach ochrony gwarancyjnej będą przyjmowane w Dziale Operacyjnym AGFA e-mailem pod adresem gs_pl_service(at)agfa.com
 9. Reklamacje jakości materiałów eksploatacyjnych mogą być zgłoszone tylko pisemnie faksem pod numerem (22) 3111 991 lub e-mailem pod adresem reklamacje.pl(at)agfa.com do Działu Operacyjnego. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest podanie nazwy materiału, nr dokumentu zakupu (nr faktury lub nr dokumentu wydania z magazynu), nr emulsji materiału (dla filmów i płyt offsetowych).
 10. Wszelkie reklamacje jakościowe dotyczące materiałów będą rozpatrywane w ciągu 21 dni roboczych od dnia zwrotu materiałów do magazynu AGFA. W przypadku uwzględnienia reklamacji jakościowej AGFA zobowiązuje się wystawić fakturę korygującą.
 11. Odpowiedzialność AGFA z tytułu wad jakościowych towarów jest ograniczona do wartości dostarczonego towaru. Uwzględnienie reklamacji wyłącza możliwość domagania się przez Klienta dalszych rekompensat.
 12. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Klient obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 13. AGFA ma prawo wstrzymać się z wykonaniem zobowiązań z tytułu gwarancji do czasu uregulowania przez Klienta zaległych płatności wobec AGFA.

VIII. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. AGFA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: szkód pośrednich i następczych, utraty zysków, zarobków, przychodów, oszczędności lub innych niewymienionych aktywów oraz szkód.
 2. AGFA nie ponosi odpowiedzialności w opóźnieniu lub niewykonaniu zobowiązań wobec Klienta spowodowanych okolicznościami, za które AGFA nie ponosi winy. W przypadku działania siły wyższej takiej jak strajki, klęski żywiołowe, działania władz w czasie dłuższym niż 1 miesiąc każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć bez prawa do odszkodowania.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie OWS okaże się nieważne lub niewykonalne, ważność i skuteczność pozostałych postanowień OWS nie będzie naruszona.
 2. Wszelkie zawiadomienia będą dokonywane pisemnie (za pośrednictwem kuriera, poczty elektronicznej, faksu lub listu poleconego) i wysyłane do upoważnionego przedstawiciela drugiej strony.
 3. W przypadku udzielania przez AGFA licencji na użytkowanie oprogramowania integralną częścią OWS jest Umowa Licencyjna, która w takim przypadku stanowi załącznik do niniejszych OWS.
 4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a powstałe spory między Stronami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby AGFA.
 5. AGFA może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na dowolną spośród spółek pozostających z nią w stosunku zależności, dominacji lub z nią powiązanych, w rozumieniu KSH w chwili zawierania niniejszej umowy, bez odrębnej zgody Klienta.
 6. Postanowienia niniejszej klauzuli należy interpretować, jako wyrażenie zgody przez Klienta na przejęcie długu AGFA wynikającego z niniejszej umowy przez którąkolwiek ze spółek wskazanych w pkt IX. 5
 7. AGFA zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o przeniesieniu praw i obowiązków zgodnie z pkt IX. 5 niniejszego paragrafu.

 

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (EULA)

 1. WAŻNA INFORMACJA
  Przed zaakceptowaniem niniejszej Umowy licencyjnej oraz rozpoczęciem pobierania, instalacji i
  używania Oprogramowania (zgodnie z definicją podaną poniżej) należy dokładnie zapoznać się z
  opisanymi dalej warunkami. Niniejsza Umowa licencyjna („Umowa”) stanowi prawną umowę
  zawieraną pomiędzy Użytkownikiem a Agfa Offset BV, Septestraat 27, B-2640 Mortsel, Belgia
  („AGFA”) i określającą warunki, zgodnie z którymi AGFA udziela Użytkownikowi licencji na używanie
  Oprogramowania, z zastrzeżeniem, że w przypadku podpisania przez Użytkownika i AGFA (lub w
  imieniu Użytkownika i AGFA) papierowej wersji umowy licencyjnej, której postanowienia będą różniły
  się od postanowień niniejszej Umowy, warunki Użytkowania Oprogramowania będą określane przez
  taką papierową umowę licencyjną. Zastosowane w niniejszej Umowie licencyjnej określenie
  „Użytkownik” odnosi się do spółki lub innego podmiotu nabywającego prawo do używania
  Oprogramowania na mocy niniejszej Umowy, w tym zarówno do czytelnika, jak i do innych
  pracowników tego podmiotu.
  POBRANIE, ZAINSTALOWANIE, SKOPIOWANIE LUB UŻYCIE W INNY SPOSÓB Z OPROGRAMOWANIA
  JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZGODY NA ZWIĄZANIE SIĘ
  WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. W PRZYPADKU, GDY UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA
  ZGODY NA ZWIĄZANIE SIĘ TYMI WARUNKAMI, NIE NALEŻY KLIKAĆ PRZYCISKU „AKCEPTUJĘ”,
  POBIERAĆ, INSTALOWAĆ, KOPIOWAĆ LUB W INNY SPOSÓB UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA.
  Użytkownikowi udziela się licencji na używanie Oprogramowania na następujących warunkach:
 2. DEFINICJE
  2.1. „Formularz zamówienia od AGFA” – elektroniczny lub papierowy formularz za pomocą,
  którego Użytkownik zamówił Oprogramowanie.
  2.2. „Uprawnieni użytkownicy” – liczba użytkowników, którzy w danej chwili mogą jednocześnie
  posiadać dostęp do Oprogramowania. Liczba ta jest określona na Formularzu zamówienia od AGFA,
  który zostaje włączony do niniejszej Umowy i stanowi jej integralną część.
  2.3. „Informacje poufne” – niniejsza Umowa, włączając w to wszystkie jej warunki, a także aneksy
  i załączniki, wszystkie listy instrukcji Oprogramowania, dokumentacja, informacje, dane, wersje
  testowe, tajemnice handlowe, kopie kodu wynikowego Oprogramowania lub kopie Oprogramowania
  w formie przeznaczonej do odczytu komputerowego, a także wszystkie pozostałe informacje
  zastrzeżone, przekazywane Użytkownikowi przez AGFA lub AGFA przez Użytkownika i oznaczone w
  sposób wyraźny jako „informacje poufne”, w tym wszystkie elementy określone jako „informacje
  poufne” w innych umowach pomiędzy Użytkownikiem a AGFA, które zostały zawarte przed datą
  zawarcia niniejszej Umowy.
  2.4. „Dedykowane urządzenie wyjściowe” – wskazane przez Użytkownika Urządzenie wyjściowe,
  które ma być sterowane przez Oprogramowanie.
  2.5. „Dokumentacja” – wszystkie dostarczane przez AGFA instrukcje obsługi, instrukcje
  użytkowania, podręczniki użytkownika, pomoc online, samouczki oraz specyfikacje, które opisują
  sposób korzystania z Oprogramowania, dołączone do Oprogramowania lub dostarczone
  Użytkownikowi w dowolnym terminie.
  2.6. „Data wejścia w życie” – dzień, w którym Użytkownik wyraził zgodę na związanie się
  warunkami niniejszej Umowy poprzez kliknięcie przycisku „AKCEPTUJĘ”, pobranie, zainstalowanie,
  skopiowanie lub użycie w inny sposób Oprogramowania.
  2.7. „Fonty” – zakodowane elektronicznie i znajdujące się w formie przeznaczonej do odczytu
  komputerowego programy wybrane kroje pisma.
  2.8. „Moduły” – moduły wybrane przez Użytkownika, będące składnikami Oprogramowania,
  wyszczególnione na Formularzu zamówienia od AGFA, który zostaje włączony do niniejszej Umowy i
  stanowi jej integralną część.
  2.9. „Urządzenie wyjściowe” – urządzenie, które jest w stanie wytworzyć fizyczne strony, w tym
  między innymi naświetlarka do płyt, naświetlarka do filmów, proofer lub drukarka wielkoformatowa.
  2.10. „Oprogramowanie” – program komputerowy dostarczony przez lub w imieniu AGFA, który w
  całości lub w części należy do AGFA lub do innych podmiotów i na którego licencję posiada AGFA
  („Inni właściciele”), składający się z wybranych przez Użytkownika modułów i licencjonowany
  Użytkownikowi, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
  2.11. „Nośnik danych” – płyta (płyty) DVD i/lub inny nośnik, na którym AGFA może dokonać
  dystrybucji kopii tego Oprogramowania.
  2.12. „System” – komputer desktop lub serwer, na którym zainstalowano lub uruchomiono
  Oprogramowanie i znajdujący się w Lokalizacji systemu.
  2.13. „Lokalizacja systemu” – w odniesieniu do Systemu oraz dowolnej jego części, jest to adres, w
  którym fizycznie znajduje się System lub jego dowolna część, jak to określono w Formularzu
  zamówienia od AGFA, który zostaje włączony do niniejszej Umowy i stanowi jej integralną część.
  2.14. „Uzupełnienia” – ewentualne poprawki Oprogramowania, wydane oficjalnie przez AGFA w
  dowolnym czasie, w tym między innymi: poprawki, drobne ulepszenia, dodatki, zmiany, usunięcia,
  łatki i/lub poprawki błędów wprowadzone do dostarczonej wcześniej wersji Oprogramowania,
  przygotowane według wyłącznego uznania AGFA.
  2.15. „Aktualizacje” – nowe i ulepszone wersje Oprogramowania, wydane oficjalnie przez AGFA w
  dowolnym czasie, które w przypadku ich zastosowania w znaczący sposób zmieniają jego
  użyteczność, wydajność, funkcjonalność lub sposób wykorzystania, przygotowane według
  wyłącznego uznania AGFA.
  2.16. „Używanie” – pobieranie, wczytywanie, wykorzystywanie, uruchamianie, przechowywanie lub
  prezentowanie Oprogramowania przez Uprawnionych użytkowników w Systemie połączonym
  wyłącznie z Dedykowanym urządzeniem wyjściowym oraz wyłącznie dla potrzeb własnej działalności
  biznesowej Użytkownika.
  2.17. „Okres gwarancyjny” – okres kończący się dziewięćdziesiąt (90) dni po Dacie wejścia w życie,
  podczas którego Oprogramowanie jest objęte udzielaną przez AGFA gwarancją, zgodnie z
  postanowieniami niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem że Okres gwarancyjny w żadnym wypadku nie
  może trwać dłużej niż sto dwadzieścia (120) dni od daty zakupu Oprogramowania przez Użytkownika.
 3. LICENCJA I KOPIE
  3.1. UDZIELENIE LICENCJI. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, AGFA niniejszym udziela
  Użytkownikowi bezterminowego, niewyłącznego, niepodlegającego dalszemu licencjonowaniu oraz
  nieprzekazywalnego prawa o charakterze ograniczonym i licencji na (a) Używanie Oprogramowania w
  Systemie oraz na (b) używanie Dokumentacji do Używanego Oprogramowania. Użytkownik
  potwierdza, że zapłacona przez niego Opłata licencyjna za używanie Oprogramowania jest związana z
  Dedykowanym urządzeniem wyjściowym. Dla każdego Urządzenia wyjściowego podłączonego do
  Oprogramowania, innego niż Dedykowane urządzenie wyjściowe, użytkownik zakupi aktualizację
  Oprogramowania lub, w odniesieniu do Urządzeń wyjściowych połączonych do Oprogramowania,
  jedno lub więcej dodatkowych licencjonowanych kopii Oprogramowania. Ponadto, szczególne
  postanowienia i warunki odnoszą się do używania dołączonych fontów, jak opisano w oknie „O
  programie” Oprogramowania.
  3.2. Na mocy niniejszej licencji nie następuje przeniesienie na Użytkownika tytułu własności ani
  jakichkolwiek praw związanych z własnością lub praw własności intelektualnej do Oprogramowania i
  Dokumentacji, a także praw autorskich, patentów lub znaków handlowych, które się do nich odnoszą
  lub które są wykorzystywane łącznie z nimi, z wyjątkiem praw o charakterze ograniczonym, w sposób
  wyraźny udzielanych na mocy niniejszej Umowy. Użytkownik potwierdza, że zarówno
  Oprogramowanie jak i wszystkie jego kopie nie są mu sprzedawane lecz licencjonowane, w związku z
  czym wszelkie prawa, tytuły i udziały związane z Oprogramowaniem przysługują i będą przysługiwać
  AGFA i/lub Innym właścicielom.
  3.3. KOPIE. W czasie trwania okresu obowiązywania niniejszej Umowy, Użytkownik jest
  uprawniony do wykonania uzasadnionej liczby kopii Oprogramowania znajdujących się w formie
  przeznaczonej do odczytu komputerowego wyłącznie w celu utworzenia kopii bezpieczeństwa lub w
  celach archiwizacyjnych. Użytkownik nie może kopiować Oprogramowania w innym zakresie niż jest
  to dozwolone na mocy niniejszej Umowy. Użytkownik jest zobowiązany do prowadzenia dokładnego i
  aktualizowanego na bieżąco rejestru lokalizacji, w których znajdują się wszystkie kopie
  Oprogramowania, a na wniosek zgłoszony przez AGFA także do informowania AGFA na piśmie o tych
  lokalizacjach. Wszystkie postanowienia i warunki niniejszej Umowy mają zastosowanie do wszystkich
  kopii Oprogramowania. W każdym przypadku, gdy Użytkownik jest uprawniony do wykonania kopii
  lub do powielenia całości lub dowolnego składnika Oprogramowania, powinien także powielić
  wszystkie nazwy, znaki handlowe, komentarze oraz informacje dotyczące praw autorskich, a także
  inne oznaczenia własności.
 4. OGRANICZENIA LICENCJI
  Użytkownik potwierdza, że udzielone mu prawo o charakterze ograniczonym dotyczy wyłącznie
  Użytkowania,
  a ponadto, że nie będzie wykonywał następujących działań (dotyczy to także działania za
  pośrednictwem podmiotu macierzystego, zależnego, stowarzyszonego, przedstawiciela lub innych
  osób trzecich):
  (a) wynajmowanie, dalsze licencjonowanie całości lub części Oprogramowania lub
  Dokumentacji;
  (b) sprzedaż lub przekazanie w inny sposób Oprogramowania lub Dokumentacji;
  (c) dekompilacja, deasemblacja lub odtwarzanie kodu źródłowego Oprogramowania, w całości
  lub w części;
  (d) modyfikowanie Oprogramowania lub jakiegokolwiek jego składnika, z wyjątkiem zakresu, w
  jakim Oprogramowanie umożliwia wprowadzanie modyfikacji przez Użytkownika, jeżeli taka
  modyfikacja jest konieczna do Używania Oprogramowania;
  (e) tworzenie lub opracowywanie jakichkolwiek programów pochodnych lub innych programów
  w oparciu o Oprogramowanie lub jakikolwiek jego składnik lub o jakiekolwiek Informacje poufne;
  (f) używanie Oprogramowania w celu świadczenia usług związanych z programami
  komputerowymi; lub
  (g) oferowanie, udostępnianie, informowanie lub umożliwianie użycia Oprogramowania przez
  nieuprawnione osoby trzecie bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody AGFA.
  (h) W przypadku, gdy Oprogramowanie jest wykorzystywane w państwie członkowskim Unii
  Europejskiej, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako ograniczające
  lub naruszające jakiekolwiek prawa o charakterze bezwzględnym, przysługujące na mocy Dyrektywy
  Europejskiej o ochrony prawnej programów komputerowych.
 5. OPŁATA LICENCYJNA
  5.1 OPŁATA LICENCYJNA. Użytkownik uiszcza opłaty licencyjne dotyczące Oprogramowania w
  wysokości obowiązującej w dniu zakupu („Opłata licencyjna”). Wszystkie opłaty naliczane na mocy
  niniejszej Umowy nie zawierają podatków od sprzedaży, od użytkowania, od wartości dodanej (VAT),
  od własności ani innych podatków, włączając w to cło oraz inne opłaty obowiązkowe. Użytkownik jest
  odpowiedzialny za ich uregulowanie.
  5.2 ZAKAZ POTRĄCANIA. Użytkownik nie może dokonać kompensacji (potrąceń), wymaganych od
  niego na mocy niniejszej Umowy Opłat licencyjnych, od innych kwot należnych mu z jakiegokolwiek
  tytułu.
 6. INSTALACJA – UZUPEŁNIENIA – AKTUALIZACJE – OBSŁUGA I WSPARCIE
  6.1 Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją zainstalowanie Oprogramowania
  w Systemie
  6.2 Począwszy od Daty wejścia w życie Użytkownik może zdecydować się na wykupienie usług w
  zakresie obsługi i wsparcia Oprogramowania. W przypadku gdy, na mocy umowy w zakresie obsługi i
  wsparcia, Użytkownik jest uprawniony do otrzymywania Uzupełnień i/lub Aktualizacji
  Oprogramowania, od chwili zainstalowania takiego Uzupełnienia i/lub Aktualizacji w Systemie, staje
  się ona integralnym składnikiem Oprogramowania. Aktualizacja jest objęta gwarancją zgodnie z
  postanowieniami ustępu 7.1 w okresie dziewięćdziesięciu (90) dni od daty jej zainstalowania, przy
  czym okres ten w żadnym wypadku nie może trwać dłużej niż 120 dni od daty dostarczenia
  Ulepszonej wersji przez AGFA.
  6.3 Bez uszczerbku dla powyższego, AGFA nie ma obowiązku oferowania lub kontynuacji
  możliwości wykupienia usług w zakresie obsługi i wsparcia w odniesieniu do danej wersji
  Oprogramowania (Uzupełnień lub Aktualizacji) po okresie dłuższym niż dwa (2) lata od daty wydania
  takiej wersji.
 7. OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  7.1 OGRANICZONA GWARANCJA. AGFA zapewnia, że w czasie trwania Okresu gwarancyjnego (1)
  Oprogramowanie będzie działało w zasadniczej części zgodnie z Dokumentacją, a ponadto, że (b)
  Nośnik danych, na którym dystrybuowane jest Oprogramowanie będzie wolny od wad materiałowych
  i wad wykonania w warunkach normalnej eksploatacji. W przypadku, gdy podczas trwania Okresu
  gwarancyjnego Oprogramowanie lub Nośnik danych, na którym jest ono dystrybuowane nie będą
  pracowały w opisany sposób, AGFA, wyłącznie według własnego uznania, dołoży wszelkich
  uzasadnionych handlowo starań w celu usunięcia niezgodności Oprogramowania lub w celu
  zapewnienia rozsądnego sposobu ich obejścia lub też nieodpłatnie wymieni Nośnik danych lub, w
  przypadku gdy żaden z tych środków nie okaże się być wykonalny, rozwiąże niniejszą Umowę,
  zwracając jednocześnie Użytkownikowi Opłatę licencyjną. Opisana powyżej gwarancja jest udzielana
  wyłącznie Użytkownikowi oraz wyłącznie na jego korzyść. Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie
  wówczas, gdy: (a) Oprogramowanie zostało zainstalowane prawidłowo, a korzystanie z niego zawsze
  odbywało się w sposób prawidłowy oraz zgodny z Dokumentacją i innymi instrukcjami użytkowania,
  (b) Oprogramowanie nie zostało zmodyfikowane, zmienione lub uzupełnione przez podmioty inne niż
  AGFA lub upoważniony przedstawiciel AGFA, z wyjątkiem sytuacji, w której AGFA wydała w tym
  zakresie pisemne upoważnienie, oraz (c) wada, błąd lub problem nie wynika z przyczyny zależnej od
  Użytkownika. Wszelkie Uzupełnienia lub Aktualizacje Oprogramowania, w tym między innymi dodatki
  „ServicePack” lub „HotFix”, które są udostępniane Użytkownikowi po upływie okresu gwarancyjnego
  nie są objęte żadną wyraźną, domniemaną ani ustawową gwarancją. AGFA zapewnia, że dysponuje
  wszelkimi prawami, tytułami, udziałami i upoważnieniami pozwalającymi jej na zawarcie niniejszej
  Umowy z Użytkownikiem. AGFA zapewnia także, że aktualnie nie toczy się żadna, dotycząca
  Oprogramowania, sprawa sądowa.
  7.2 Z WYJĄTKIEM OPISANYCH POWYŻEJ, WYRAŹNYCH GWARANCJI O OGRANICZONYM
  CHARAKTERZE, AGFA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH ANI
  USTAWOWYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTACJI LUB
  JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW I USŁUG DOSTARCZANYCH UŻYTKOWNIKOWI LUB ŚWIADCZONYCH
  NA JEGO RZECZ NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY LUB ODNOSZĄCYCH SIĘ DO OPROGRAMOWANIA,
  DOKUMENTACJI LUB MATERIAŁÓW I USŁUG. W SPOSÓB SZCZEGÓLNY AGFA WYŁĄCZA WSZELKIE
  DOMNIEMANE GWARANCJE DOTYCZĄCE ZYSKÓW ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU
  DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTACJI ORAZ WSKAZANYCH MATERIAŁÓW I USŁUG, A
  TAKŻE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA TYCH ELEMENTÓW. BEZ OGRANICZANIA OGÓLNEGO
  CHARAKTERU POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, AGFA NIE ZAPEWNIA, ŻE DZIAŁANIE
  OPROGRAMOWANIA BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ W SPOSÓB NIEPRZERWANY I WOLNY OD BŁĘDÓW, A
  PONADTO ŻE DANE NIE ZOSTANĄ UTRACONE JEŻELI NASTĄPI PRZERWANIE DZIAŁANIA
  OPROGRAMOWANIA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY.
  7.3 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ
  PRAWO, AGFA W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK
  STRAT HANDLOWYCH, UTRACONYCH KORZYŚCI, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, PRZERWY W
  DZIAŁALNOŚCI, UTRATY DANYCH, KOSZTÓW UBEZPIECZENIA, A TAKŻE Z TYTUŁU ROSZCZEŃ O
  WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU SZKÓD POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, UBOCZNYCH LUB
  WYNIKOWYCH POWSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB DOSTARCZENIEM I
  UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ TA WYNIKA ZE ZOBOWIĄZANIA, CZY Z CZYNU NIEDOZWOLONEGO, W TYM Z
  NIEDBALSTWA (Z WYŁĄCZENIEM RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA LUB OSZUSTWA), NAWET WÓWCZAS,
  GDY AGFA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA TAKICH ROSZCZEŃ. PONADTO,
  AGFA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ROSZCZEŃ O WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA Z
  TYTUŁU OPÓŹNIENIA W DOSTAWIE LUB DOSTARCZENIU OPROGRAMOWANIA LUB WSKAZANYCH
  USŁUG. WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY ODPOWIEDZIALNOŚĆ AGFA Z TYTUŁU ROSZCZEŃ O
  WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH,
  UBOCZNYCH I/LUB WYNIKOWYCH, WŁĄCZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI REKOMPENSATĘ, W ŻADNYM
  WYPADKU NIE PRZEKROCZY WYSOKOŚCI KWOTY OPŁATY LICENCYJNEJ UISZCZONEJ PRZEZ
  UŻYTKOWNIKA NA RZECZ AGFA NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY.
  7.4 PODZIAŁ RYZYKA. Postanowienia w punkcie 7 dokonują podziału ryzyka wynikającego z
  niniejszej Umowy pomiędzy Użytkownika a AGFA. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i
  potwierdza, że zastosowana przez AGFA cena odpowiednio odzwierciedla odpowiednio ten podział
  ryzyka oraz ograniczenie odpowiedzialności.
 8. ZABEZPIECZENIE
  8.1 ZABEZPIECZENIE PRZED NARUSZENIAMI. AGFA oświadcza, że brak jest podstaw, aby uważać,
  że Oprogramowanie narusza prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej
  przysługujące osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia roszczenia, w którym zarzuca się, że
  Oprogramowanie narusza prawa autorskie przysługujące osobie trzeciej, AGFA zabezpiecza
  Użytkownika z tytułu każdego wytoczonego przeciwko niemu powództwa oraz zwalnia Użytkownika z
  odpowiedzialności w tym zakresie, w przypadku, gdy roszczenie takie zarzucać będzie, że
  niezmodyfikowane Oprogramowanie, z którego Użytkownik korzysta zgodnie z postanowieniami
  niniejszej Umowy, narusza europejskie prawo autorskie, patentowe lub inne prawa zastrzeżone, a
  ponadto AGFA poniesie wszelkie koszty, w tym koszty ostatecznie zasądzonej ugody i odszkodowań, z
  wyłączeniem jednakże odszkodowań z tytułu szkód wynikowych. Niemniej jednak, AGFA nie jest
  zobowiązana do zabezpieczenia lub zwolnienia Użytkownika z odpowiedzialności w zakresie takiego
  powództwa, jeżeli Użytkownik: (i) nie powiadomi AGFA na piśmie o fakcie zgłoszenia roszczenia w
  terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od powzięcia wiadomości o takim roszczeniu, (ii) nie przekaże
  AGFA pełnej kontroli nad prowadzeniem obrony oraz zawarciem ugody, (iii) nie udzieli wszelkiej
  uzasadnionej pomocy w związku z prowadzeniem obrony i zawarciem ugody oraz (iv) zawarł już
  ugodę lub rozliczył w inny sposób takie straty, roszczenia lub szkody, które mają zostać
  zabezpieczone. W przypadku ostatecznego stwierdzenia przez sąd, że Oprogramowanie narusza te
  prawa lub w przypadku, gdy AGFA uważa, że może ono stać się przedmiotem takiego roszczenia,
  AGFA – według swojego uznania – (1) dołoży wszelkich starań w celu zagwarantowania
  Użytkownikowi prawa do dalszego korzystania z Oprogramowania lub (2) dołoży wszelkich starań w
  celu zmodyfikowania lub wymiany Oprogramowania, tak aby nie naruszało ono tych praw, lub – w
  przypadku, gdy rozwiązania (1) i (2) okażą się nie być wykonalne, (3) rozwiąże niniejszą Umowę oraz
  zwróci Użytkownikowi część Opłaty licencyjnej, równej kwocie uiszczonej przez Użytkownika i
  pomniejszonej o uzasadnioną wartość amortyzacji. AGFA nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
  przypadku zgłoszenia roszczenia o naruszenie, które wynika z: (i) korzystania z innej niż bieżąca,
  niezmieniona wersja Oprogramowania; (ii) Użytkowania Oprogramowania łącznie z
  oprogramowaniem, danymi lub sprzętem nie firmy AGFA, w przypadku, gdy naruszenie zostało
  spowodowane takim ich łącznym Użytkowaniem; (iii) jakichkolwiek modyfikacji lub pochodnych
  wersji Oprogramowania, które nie zostały w sposób wyraźny zatwierdzone na piśmie przez AGFA; lub
  (iv) korzystania z oprogramowania należącego do osób trzecich.
  8.2 WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Powyższe określa całość zakresu odpowiedzialności AGFA,
  a także wyłączne rozwiązania przysługujące Użytkownikowi w odniesieniu do naruszenia patentu,
  prawa autorskiego, tajemnicy handlowej lub innych praw własności.
 9. POUFNOŚĆ
  9.1 INFORMACJE POUFNE. Każda ze stron potwierdza, że Informacje poufne stanowią
  wartościowe tajemnice handlowe, a ponadto zobowiązuje się, że będzie korzystała z Informacji
  poufnych wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz że nie ujawni oraz nie zezwoli
  na ich ujawnienie (w sposób bezpośredni lub pośredni) na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej,
  wyrażonej na piśmie zgody drugiej strony. Każda ze stron zobowiązuje się dochować należytej
  staranności w celu ochrony Informacji poufnych przed nieuprawnionym wykorzystaniem i
  ujawnieniem. Niemniej jednak, żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za ochronę informacji, (i)
  które są publicznie dostępne, (ii) o których druga strona posiada wiedzę i które nie są objęte
  zobowiązaniem do zachowania poufności, (iii) które zostały uzyskane przez drugą stronę od osób
  trzecich bez ograniczeń co do ich ujawniania, (iv) które zostały opracowane przez drugą stronę w
  sposób niezależny, bez odniesienia do Informacji poufnych lub (v) które muszą zostać ujawnione
  mocą orzeczenia sądu lub decyzji innego organu administracji publicznej.
  9.2 ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ W DRODZE NAKAZU/ZAKAZU SĄDOWEGO. W przypadku
  faktycznego lub jedynie grożącego naruszenia postanowień ustępu 9.1, stronie nie dopuszczającej się
  naruszenia nie przysługuje odpowiedni środek przyznawany bezpośrednio przez prawo, dlatego jest
  ona uprawniona do niezwłocznego zabezpieczenia swoich roszczeń w drodze nakazu/zakazu
  sądowego lub innego zabezpieczenia na zasadach słuszności, bez konieczności składania
  zabezpieczenia i wykazywania faktycznie poniesionych szkód pieniężnych.
 10. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY
  10.1 OKRES OBOWIĄZYWANIA. Niniejsza Umowa obowiązuje od Daty wejścia w życie i pozostaje
  w mocy do momentu, w którym wygasną wszystkie prawa autorskie do Oprogramowania, z
  zastrzeżeniem jednak możliwości rozwiązania przewidzianej w ustępie 10.2.
  10.2 ROZWIĄZANIE. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez AGFA, za pisemnym
  powiadomieniem Użytkownika, w przypadku, gdy (i) Użytkownik nie dokona zapłaty bezspornej, a
  należnej kwoty w terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o
  braku zapłaty; (ii) Użytkownik dopuszcza się rażącego naruszenia niepieniężnych postanowień lub
  warunków niniejszej Umowy, które to naruszenie – w przypadku, gdy może zostać naprawione – nie
  jest naprawiane w terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia o
  naruszeniu; lub gdy (iii) AGFA podejmie taką decyzję, zgodnie z postanowieniami ustępu 7.1 lub 8.1.
  Rozwiązanie Umowy – z wyjątkiem rozwiązania na mocy ustępu 7.1 lub 8.1 – nie pociąga za sobą
  powstania po stronie Użytkownika uprawnienia do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek części Opłaty
  licencyjnej. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy w dowolnym terminie oraz
  z dowolnej przyczyny, składając AGFA pisemne powiadomienie w tym przedmiocie.
  10.3 SKUTEK ROZWIĄZANIA. Wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem niniejszej Umowy,
  Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego odinstalowania i zwrócenia AGFA Oprogramowania,
  wszystkich utworów zależnych, kopii, w tym kopii zapisanych w pamięci komputera oraz znajdujących
  się na nośnikach, Klucza sprzętowego, Dokumentacji wraz z wszystkimi jej kopiami, a także
  wszystkich pozostałych Informacji poufnych znajdujących się w jego posiadaniu. Użytkownik jest
  zobowiązany do przedłożenia AGFA podpisanego przez członka kierownictwa świadectwa
  potwierdzającego przeprowadzenie powyższych czynności. Rozwiązanie lub wygaśnięcie nie ma
  wpływu na postanowienia dotyczące postępowania z Informacjami poufnymi; na postanowienia
  dotyczące zapłaty należnych kwot oraz na postanowienia dotyczące ograniczenia lub zrzeczenia się
  odpowiedzialności przez AGFA, które obowiązują także po wygaśnięciu tej Umowy.
  10.4 ZAKAZ CESJI. Niniejsza Umowa oraz wynikające z niej prawa nie mogą być (ani w całości, ani
  w części) cedowane, ani w jakikolwiek inny sposób przenoszone przez Użytkownika, czy to w sposób
  dobrowolny, czy też z mocy samego prawa, poprzez sprzedaż udziałów, fuzję lub połączenie, bez
  uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody AGFA, której wydanie nie może być w sposób nieuzasadniony
  wstrzymywane lub opóźniane. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, niniejsza Umowa wiąże
  strony oraz ich następców prawnych i cesjonariuszy oraz działa na ich korzyść.
 11. POSTANOWIENIA RÓŻNE
  11.1 ZRZECZENIE SIĘ POSTANOWIEŃ, PRAW LUB ŚRODKÓW PRAWNYCH. Każde zrzeczenie się
  postanowień niniejszej Umowy lub przysługujących stronie na jej mocy praw lub środków prawnych
  wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Niewykonanie oraz zaniedbanie lub
  opóźnienie wykonania przez stronę postanowień niniejszej Umowy lub też przysługujących jej praw
  lub środków prawnych nie może być interpretowane jako zrzeczenie się praw przysługujących tej
  stronie na mocy niniejszej Umowy, a nadto w żaden sposób nie wpływa na ważność całości lub części
  niniejszej Umowy, a także nie uniemożliwia tej stronie podjęcia działań w przyszłości. Z wyjątkiem
  zakresu, w jakim zostało to wyraźnie określone w niniejszej Umowie, wykonanie przez którąkolwiek
  ze stron przysługującego jej na mocy niniejszej Umowy prawa lub środka prawnego nie wyklucza
  wykonania przez tę stronę innego prawa lub środka prawnego przysługującego jej na mocy niniejszej
  Umowy lub z mocy samego prawa.
  11.2 KLAUZULA SALWATORYJNA. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień (lub część
  któregokolwiek z postanowień) niniejszej Umowy zostanie unieważnione z mocy prawa lub w inny
  sposób, to wówczas postanowienie takie lub jego część uważa się za pominięte, a pozostałe
  postanowienia niniejszej Umowy (lub odpowiedniego załącznika) zachowują pełną moc
  obowiązującą. W miejsce takiego nieważnego postanowienia lub jego części, strony niniejszej Umowy
  postanawiają uzgodnić podobne, lecz ważne postanowienie, którego skutek będzie maksymalnie
  zbliżony do skutku przewidzianego przez nieważne postanowienie lub jego część. W przypadku, gdy
  strony nie uzgodnią takiej poprawki, nieważny warunek lub postanowienie zostaje odłączone od
  reszty warunków i postanowień, które zachowują pełną moc obowiązującą w maksymalnym zakresie
  dozwolonym przez prawo.
  11.3 WARUNKI STANDARDOWE. Żadne warunki lub postanowienia określone na zleceniu zakupu,
  potwierdzeniu lub innym formularzu, który może być wykorzystywany przez Użytkownika w związku
  z licencjonowaniem Oprogramowania, nie mają wpływu na prawa, obowiązki ani zobowiązania stron,
  a także nie powodują wprowadzenia do niniejszej Umowy innych zmian, niezależnie od tego, czy
  AGFA zgłosi zastrzeżenia w odniesieniu do takich warunków lub postanowień.
  11.4 PRAWO DO AUDYTU. AGFA jest uprawniona do zbadania, na swój własny koszt, czy
  Użytkownik przestrzega postanowień niniejszej Umowy, za uprzednim, pisemnym powiadomieniem
  przesyłanym z wyprzedzeniem dziesięciu (10) dni roboczych. Kontrola ta może być przeprowadzana
  nie częściej niż raz na rok, podczas normalnych godzin pracy. Wykonuje ją biuro rachunkowe
  wyznaczone przez AGFA. W przypadku, gdy kontrola taka wykaże istnienie znaczącej niezgodności z
  postanowieniami niniejszej Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu AGFA faktycznych
  kosztów (w pełnej wysokości) z tytułu opłat poniesionych w związku z przeprowadzeniem takiej
  kontroli, niezależnie od wszelkich innych praw lub środków prawnych, z których AGFA może
  skorzystać na mocy niniejszej Umowy.
  11.5 ZMIANY UMOWY. Umowa niniejsza nie podlega zmianom, z wyjątkiem przypadków, gdy
  zmiany takie zostaną wprowadzone na piśmie i podpisane przez obie strony.
  11.6 NAGŁÓWKI. Znajdujące się w niniejszej Umowie nagłówki ustępów zostały umieszczone
  wyłącznie w celach informacyjnych. Nie wpływają one na wykładnię niniejszej Umowy. Zastosowanie
  liczby pojedynczej obejmuje także liczbę mnogą, i na odwrót.
  11.7 UPRZEDNIA ZGODA AGFA. O ile Umowa niniejsza w sposób wyraźny nie stanowi inaczej,
  uprzednia zgoda AGFA, która jest wymagana przed przedsięwzięciem przez Użytkownika danego
  działania może zostać udzielona lub wstrzymana według wyłącznego uznania AGFA.
  11.8 BENEFICJENCI UMOWY NIEBĘDĄCY JEJ STRONAMI. W przypadku, gdy składniki
  Oprogramowania są dostarczane i licencjonowane na rzecz AGFA przez Innych właścicieli, są oni
  uważani za beneficjentów umowy niebędących jej stronami. W odniesieniu do tych składników
  Oprogramowania beneficjenci ci są uprawnieni do egzekwowania w sposób bezpośredni względem
  Użytkownika warunków niniejszej Umowy licencyjnej.
  11.9 PRAWO WŁAŚCIWE. Umowa niniejsza sporządzana jest w Belgii; podlega prawu belgijskiemu i
  jest interpretowana zgodnie z jego przepisami, z wyłączeniem jednak przepisów dotyczących wyboru
  prawa.
  11.10 OGŁOSZENIA PUBLICZNE. Użytkownik potwierdza, że AGFA może zechcieć użyć nazwy firmy
  Użytkownika w ogłoszeniach prasowych, broszurach i raportach finansowych, wskazując
  jednocześnie, że Użytkownik jest klientem AGFA. Użytkownik wyraża zgodę na takie użycie nazwy
  jego firmy.
  11.11 CAŁOŚĆ POROZUMIENIA. Niniejsza Umowa (włączając w to wszelkie załączniki podpisane
  przez obie strony) stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i
  zastępuje wszelkie dotychczasowe informacje, oświadczenia, porozumienia i umowy (zarówno w
  formie pisemnej, jak i ustnej) wymieniane i zawierane pomiędzy stronami w odniesieniu do
  przedmiotu Umowy.

 

Copyright © 2021 Agfa Offset BV
Septestraat 27, 2640 Mortsel, Belgia.
Agfa i romb Agfa są znakami towarowymi Agfa-Gevaert N.V. lub jej podmiotów stowarzyszonych.
Apogee, Asanti, Arziro i Asecuri są znakami towarowymi Agfa Graphics N.V.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odrębnych podmiotów.