Ogólne warunki sprzedaży

Definicje użyte w tekście:

OWS: niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (nr XII/10)

AGFA GRAPHICS: Agfa NV

Umowa: pisemna umowa sprzedaży

I. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) podane są do wiadomości i akceptacji Klienta, jako załącznik do umów lub przy składaniu przez niego zamówienia.

II. Ceny, cenniki

 1. Cenniki wysyłane KLIENTOWI przez AGFA GRAPHICS lub zawarte w Internecie, są wiążące w okresie wskazanym w cenniku lub do czasu pisemnego powiadomienia przez AGFA GRAPHICS o ich zmianie lub do czasu opublikowania nowego cennika.
 2. Cenniki nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksy cywilnego.
 3. Wszelkie ceny podawane są na warunkach loco magazyn AGFA GRAPHICS lub loco platforma logistyczna (przeładunkowa) w przypadku dostaw bezpośrednich towarów z pominięciem magazynu.
 4. Cenniki nie zawierają usług dodatkowych. Wszelkie koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. odmienne niż fabryczne pakowanie, cięcie na zamówienie, załadunek, przeładunek obciążają Klienta.
 5. Jeżeli zamówienie nie będzie zgodne z przedstawioną ofertą AGFA GRAPHICS ma prawo do odpowiedniej zmiany cen, a także odpowiedniej zmiany terminu dostawy.

III. Oferty

 1. O ile oferta nie stanowi inaczej, warunki oferty złożonej Klientowi są wiążące dla AGFA GRAPHICS w terminie 15 dni od daty wystawienia oferty.
 2. Informacje podawane w ulotkach, katalogach, na stronach internetowych AGFA GRAPHICS lub dowolnego podmiotu grupy Agfa Graphics i przekazywane na innych nośnikach mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje i specyfikacje techniczne będą wiążące dla AGFA GRAPHICS tylko po przytoczeniu ich treści w ofercie lub w umowie.
 3. Dokumenty ofertowe i dokumentacja techniczna nie może być kopiowania, powielana, rozpowszechniana ze skutkiem jej przekazania osobom trzecim bez pisemnej zgody AGFA GRAPHICS.
 4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić do AGFA GRAPHICS na jej żądanie dokumenty opisane w pkt. III.3.

IV. Zawarcie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwila jej podpisania przez strony lub na podstawie zamówienia Klienta.
 2. Umowa może zostać zawarta na podstawie zamówienia Klienta tylko pod warunkiem uprzedniej akceptacji przez Klienta OWS. Umowa zostaje zawarta na podstawie zamówienia Klienta z chwilą przystąpienia do jego realizacji przez AGFA GRAPHICS.
 3. Umowa nie zostaje zawarta, jeżeli do czasu rozpoczęcia realizacji zamówienia Klient je odwoła, lub AGFA GRAPHICS zawiadomi Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia w całości lub w części. AGFA GRAPHICS jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia.
 4. Zamówienie może być dokonane pisemnie, za pomocą faksu, poczty e-mail lub przez Internet. Zamówienie powinno określać dokładną nazwę i adres Klienta, imię, stanowisko i telefon osoby zamawiającej, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy.
 5. Zamówienia złożone do AGFA GRAPHICS będą standardowo potwierdzane telefonicznie lub drogą elektroniczna przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) lub pisemnie za pomocą faksu. W przypadku częściowej odmowy przyjęcia zamówienia, AGFA GRAPHICS w potwierdzeniu zamówienia podaje warunki częściowej realizacji zamówienia np. warunki płatności, ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, termin dostaw, ceny i wartość zamówienia.
 6. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez AGFA GRAPHICS nastąpiła na skutek okoliczności, za które AGFA GRAPHICS nie ponosi odpowiedzialności, Klientowi nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 7. AGFA GRAPHICS może zlecić wykonanie swoich obowiązków wynikających z umowy osobie trzeciej.

V. Dostawy, zwroty, reklamacje

 1. O ile umowa nie stanowi inaczej wszelkie dostawy towarów do Klienta odbywać się będą na jego koszt i ryzyko Klienta. Jeżeli AGFA GRAPHICS organizuje transport, w przypadku braku odmiennych uzgodnień, dostawa odbywa się wedle uznania AGFA GRAPHICS i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru.
 2. Od chwili odebrania towaru przez upoważnionego przedstawiciela Klienta albo – jeśli Klient przedmiotu umowy nie odbiera, choć jest on mu dostarczony – od chwili dostawy, Klient ponosi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem towaru, w tym ryzyko odpowiedzialności za szkodę w jakikolwiek sposób spowodowaną.
 3. Terminy dostaw określone w potwierdzeniach są przybliżone. Dostawy mogą być realizowane partiami. Każda dostawa częściowa może być oddzielnie fakturowana przez AGFA GRAPHICS. Klient jest zobowiązany do odbioru towaru niezwłocznie po dostawie.
 4. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie odbioru w magazynie wskazanym przez AGFA GRAPHICS lub odbioru przesyłki od przewoźnika.
 5. Podpisanie Dowodu Dostawy lub listu przewozowego dostarczonego wraz z towarem jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności stanu przesyłki z treścią Dowodu Dostawy lub listu przewozowego. Jest również potwierdzeniem przyjęcia towaru (przesyłki) w stanie nieuszkodzonym. W przypadku stwierdzenia niezgodności liczby dostarczonych opakowań przesyłki z Dowodem Dostawy lub listem przewozowym a także widocznych zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub istnienia śladów mogących sugerować uszkodzenia zawartości przesyłki Klient jest zobowiązany do dokonania adnotacji o zauważonych brakach lub uszkodzeniach na liście przewozowym lub w razie braku listu na Dowodzie Dostawy lub odrębnym protokole odbioru przewoźnika i niezwłocznego poinformowania o tym AGFA GRAPHICS.
 6. Ewentualne reklamacje związane z uszkodzeniami w czasie transportu towaru będą rozpatrywane przez AGFA GRAPHICS tylko pod warunkiem sporządzenia protokołu uszkodzeń podczas odbioru przesyłki od przewoźnika.
 7. Pod warunkiem dochowania warunków określonych w p. V.5 Klient ma prawo składania reklamacji, co do niezgodności zawartości przesyłki z Dowodem Dostawy w ciągu 7 dni od daty odbioru przesyłki. Klient składa reklamację wyłącznie na piśmie w formie listu, faksu lub e-maila, Niezachowanie powyżej określonej formy będzie skutkować odrzuceniem reklamacji bez rozpatrzenia.
 8. W przypadku opóźnienia rozładunku i odbioru towaru z powodów niezależnych od AGFA GRAPHICS lub odmowy przyjęcia towaru przez Klienta AGFA GRAPHICS ma prawo do obciążenia Klienta powstałymi kosztami w tym związanymi z transportem i przechowywaniem towaru.
 9. Klient może ubiegać się o możliwość zwrotu towarów w okresie 3 miesięcy od dnia dostawy, ale nie później niż na 3 miesiące przed upływem terminu ważności materiału. Zwrot może dotyczyć jedynie towaru, oryginalnie zapakowanego, kompletnego, nienoszącego śladów użytkowania. Warunkiem zwrotu jest zgoda Działu Operacyjnego AGFA GRAPHICS. W każdym przypadku AGFA GRAPHICS ma prawo do odmowy przyjęcia zwrotu lub przyjęcia pod warunkiem zapłaty przez Klienta określonych przez AGFA GRAPHICS kosztów manipulacyjnych.
 10. Wcześniej uzgodnione z Działami Operacyjnym AGFA GRAPHICS zwroty materiałów eksploatacyjnych będą akceptowane pod warunkiem dostarczenia ich w oryginalnych opakowaniach, z nieprzekroczonym terminem ważności materiału.
 11. AGFA GRAPHICS nie pokrywa kosztów transportu zwracanego materiału. W przypadku zlecenia przez Klienta dostawy na koszt AGFA GRAPHICS przesyłka nie zostanie przyjęta przez magazyn AGFA GRAPHICS.
 12. W przypadku uznania reklamacji skutkującego wystawieniem i dostarczeniem Klientowi przez AGFA GRAPHICS faktury korygującej Klient zobowiązuje się do podpisania kopii faktury i odesłania jej do AGFA GRAPHICS.

VI. Płatności

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest uprzednia zapłata przedpłaty lub zawarcie Umowy o kredyt kupiecki.
 2. Klient staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego). Niezależnie od prawa żądania zwrotu towaru z powodu nieterminowej płatności, AGFA GRAPHICS może żądać dodatkowego odszkodowania.
 3. AGFA GRAPHICS ma prawo zaliczenia zapłaty dokonanej przez Klienta z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych (uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego jest wyłączone).
 4. AGFA GRAPHICS ma prawo dokonania kompensaty wierzytelności i zobowiązań wobec Klienta, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o potrąceniu. Potrącenie dokonane przez Klienta będzie skuteczne tylko pod warunkiem pisemnej zgody AGFA GRAPHICS.
 5. Jeśli data wymagalności jakiejkolwiek płatności nie jest oznaczona w umowie, zamówieniu, potwierdzeniu zamówienia ani na fakturze, płatność ta zostanie dokonana w ciągu 7 (siedmiu) dni od pierwszego wezwania przez AGFA GRAPHICS.
 6. Zgłoszenie reklamacji jakościowej lub ilościowej nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty za zamówiony towar.

VII. Gwarancja, rękojmia

 1. AGFA GRAPHICS udziela gwarancji jakości na sprzedawane produkty w następujących okresach 3 miesiące od dnia instalacji nowe części zamienne do urządzeń oraz 12 miesięcy od dnia odbioru- fabrycznie nowe urządzenia i maszyn
 2. Gwarancja jakości na materiały eksploatacyjne (np. płyty, filmy, atramenty, odczynniki chemiczne) wynosi 1 rok od dnia ich wydania Klientowi, ale nie dłużej niż termin ważności wskazany na opakowaniu materiału.
 3. Reklamacje jakościowe Klient może zgłaszać w terminie 7 dni od daty wykrycia wady. AGFA GRAPHICS może uzależnić rozpatrzenia reklamacji jakościowej od zwrotu przez Klienta całości lub części reklamowanego towaru.
 4. Zobowiązania Agfa Graphics z tytułu art. 556 k.c. zostają wyłączone.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
  a. Uszkodzeń spowodowanych niezgodnym z instrukcją użytkowaniem,
  b. Uszkodzeń mechanicznych,
  c. Nieprawidłowości pracy powstałych w wyniku prowadzenia napraw, zmian w oprogramowaniu przez Klienta lub inne osoby nieautoryzowane przez AGFA GRAPHICS,
  d. Nieprawidłowości pracy urządzeń związanych z użytkowanie nielicencjonowanego oprogramowania,
  e. Przydatności produktu do określonego celu,
  f. Zdarzeń losowych wywołanych awariami urządzeń elektrycznych, grzewczych wodnych, klimatyzacyjnych i innych znajdujących się w pobliżu urządzenia i mogących mieć wpływ na jego funkcjonowanie,
  g. Oprogramowania.
 6. Gwarancja nie są objęte elementy i podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji takie jak: głowice drukujące ploterów wielkoformatowych, pas transmisyjny, filtry, paski napędowe, przewody podłączeniowe, gniazda, wyłączniki, wtyczki oraz inne elementy uszkodzone przez nieostrożną lub niedbałą obsługę, a także uszkodzenia powstałe z winy Klienta.
 7. Naprawy gwarancyjne wykonywane są przez pracowników serwisu technicznego AGFA GRAPHICS lub przez osoby trzecie autoryzowane przez AGFA GRAPHICS. Okres gwarancji jest przedłużany o czas naprawy.
 8. Zgłoszenia niewłaściwego funkcjonowania urządzeń w ramach ochrony gwarancyjnej będą przyjmowane w Dziale Operacyjnym AGFA GRAPHICS e-mailem pod adresem gs_pl_service(at)agfa.com
 9. Reklamacje jakości materiałów eksploatacyjnych mogą być zgłoszone tylko pisemnie faksem pod numerem (22) 3111 991 lub e-mailem pod adresem reklamacje.pl(at)agfa.com do Działu Operacyjnego. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest podanie nazwy materiału, nr dokumentu zakupu (nr faktury lub nr dokumentu wydania z magazynu), nr emulsji materiału (dla filmów i płyt offsetowych).
 10. Wszelkie reklamacje jakościowe dotyczące materiałów będą rozpatrywane w ciągu 21 dni roboczych od dnia zwrotu materiałów do magazynu AGFA GRAPHICS. W przypadku uwzględnienia reklamacji jakościowej AGFA GRAPHICS zobowiązuje się wystawić fakturę korygującą.
 11. Odpowiedzialność AGFA GRAPHICS z tytułu wad jakościowych towarów jest ograniczona do wartości dostarczonego towaru. Uwzględnienie reklamacji wyłącza możliwość domagania się przez Klienta dalszych rekompensat.
 12. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Klient obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 13. AGFA GRAPHICS ma prawo wstrzymać się z wykonaniem zobowiązań z tytułu gwarancji do czasu uregulowania przez Klienta zaległych płatności wobec AGFA GRAPHICS.

VIII. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. AGFA GRAPHICS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: szkód pośrednich i następczych, utraty zysków, zarobków, przychodów, oszczędności lub innych niewymienionych aktywów oraz szkód.
 2. AGFA GRAPHICS nie ponosi odpowiedzialności w opóźnieniu lub niewykonaniu zobowiązań wobec Klienta spowodowanych okolicznościami, za które AGFA GRAPHICS nie ponosi winy. W przypadku działania siły wyższej takiej jak strajki, klęski żywiołowe, działania władz w czasie dłuższym niż 1 miesiąc każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć bez prawa do odszkodowania.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie OWS okaże się nieważne lub niewykonalne, ważność i skuteczność pozostałych postanowień OWS nie będzie naruszona.
 2. Wszelkie zawiadomienia będą dokonywane pisemnie (za pośrednictwem kuriera, poczty elektronicznej, faksu lub listu poleconego) i wysyłane do upoważnionego przedstawiciela drugiej strony.
 3. W przypadku udzielania przez Agfa Graphics licencji na użytkowanie oprogramowania integralną częścią OWS jest Umowa Licencyjna, która w takim przypadku stanowi załącznik do niniejszych OWS.
 4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a powstałe spory między Stronami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby AGFA GRAPHICS.
 5. AGFA GRAPHICS może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na dowolną spośród spółek pozostających z nią w stosunku zależności, dominacji lub z nią powiązanych, w rozumieniu KSH w chwili zawierania niniejszej umowy, bez odrębnej zgody Klienta.
 6. Postanowienia niniejszej klauzuli należy interpretować, jako wyrażenie zgody przez Klienta na przejęcie długu AGFA GRAPHICS wynikającego z niniejszej umowy przez którąkolwiek ze spółek wskazanych w pkt IX. 5
 7. AGFA GRAPHICS zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o przeniesieniu praw i obowiązków zgodnie z pkt IX. 5 niniejszego paragrafu.