Agfa Graphics PSO: kompleksowa standaryzacja drukowania offsetowego

Od pewnego czasu w ofercie polskiego oddziału Agfa Graphics znajduje się pakiet usług umożliwiających kompleksową standaryzację drukowania offsetowego. Bazuje on na wytycznych, sformułowanych w ramach standardu PSO (Prozess Standard Offsetdruck), zatwierdzonych przez szwajcarską organizację UGRA. Ze strony Agfa Graphics za przygotowanie procedur i procesów umożliwiających pełną bądź częściową standaryzację działań w zakresie prepressu oraz drukowania odpowiada Maciej Baur – certyfikowany ekspert UGRA. Usługa jest skierowana do wszystkich zakładów poligraficznych, bazujących na technice offsetowej (arkuszowej bądź zwojowej), którym – poprzez wprowadzenie odpowiednich standardów – zależy na poprawie stabilności produkcji i wewnętrznego bezpieczeństwa działań, a finalnie – na zwiększeniu jakości i wydajności.

Wśród drukarń offsetowych Agfa Graphics znana jest przede wszystkim z zaawansowanych rozwiązań prepressowych, obejmujących oprogramowanie workflow, systemy CtP oraz materiały eksploatacyjne, w tym płyty. Firma posiada w portfolio również środki chemiczne, znajdujące zastosowanie w dziale prepress oraz w hali maszyn. W ramach współpracy ze swoimi klientami oferuje też fachowe doradztwo, m.in. w zakresie procesów i procedur, umożliwiających utrzymanie właściwych warunków drukowania, a w efekcie – osiągnięcie wyższej wydajności i redukcję kosztów. Ten ostatni aspekt niedawno został rozbudowany o jeszcze jeden element – profesjonalne przygotowanie do wdrożenia „dobrych praktyk”, zgodnych z zaleceniami PSO – które w najbardziej rozbudowanym wariancie pozwala drukarni starać się o certyfikat UGRA.

PSO: ciągła kontrola jakości w całym procesie produkcyjnym
„Podstawowym założeniem PSO jest kontrola procesu, a docelowo – jego efektów – mówi Maciej Baur, Product Manager w polskim oddziale Agfa Graphics, posiadający od 2016 roku status certyfikowanego eksperta UGRA. – Mamy tu zatem do czynienia ze swego rodzaju „zbiorem dobrych praktyk”, ułatwiających przełożenie wielu formalnych norm ISO (w tym ISO 12647-2, odnoszącej się do drukowania offsetowego) na codziennie funkcjonowanie zakładu poligraficznego. Wdrożenie PSO to zatem nic innego, jak przetłumaczenie konkretnych, „suchych” norm na ich praktyczne użycie w celu osiągnięcia efektów opisanych w tychże normach”.
Poza wcześniej wspomnianą kontrolą, ich implementacja przynosi też inne, wymierne korzyści: wymianę wiedzy i doświadczeń pracowników firmy (tzw. cross-training), lepszą komunikację między nimi (a w efekcie poprawę współpracy osób zatrudnionych w przygotowalni i w hali maszyn), optymalizację procesów, zwiększenie jakości produkcji (m.in. dzięki łatwemu diagnozowaniu ewentualnych problemów), jednolitość odbitek próbnych i nakładowych (co eliminuje konieczność akceptowania prac przy maszynie), a także ich podobieństwo w przypadku gdy nakład drukowany jest w różnych lokalizacjach oraz redukcję strat materiałowych (co wpływa na proekologiczność) i czasowych (zwiększających wydajność zakładu).

Standaryzacja dla każdego
Oferta Agfa Graphics w zakresie usług standaryzacji jest bardzo elastyczna i skierowana do możliwie najszerszego grona drukarń offsetowych. Bazując na wytycznych PSO, wdrożenie może mieć charakter kompletny (np. gdy firma ubiega się o certyfikat UGRA) bądź też częściowy. „Mamy za sobą działania związane z kalibracją maszyn i standaryzacją procesów produkcyjnych w drukarniach o różnym profilu, pracujących zarówno na arkuszowych jak i zwojowych maszynach offsetowych – kontynuuje Maciej Baur. – Ich wspólną cechę stanowią wytyczne normy ISO 12647-2. Zakres procesów, a w efekcie objętych standaryzacją obszarów produkcji, może być różnorodny i dopasowany do indywidualnych potrzeb danego zakładu poligraficznego”. Niezależnie od przyjętego wariantu, oferta Agfa Graphics w tym zakresie obejmuje szkolenia, wdrożenie procedur i pomoc techniczną. Pracownicy drukarni uczestniczą zarówno w seminariach (gdzie prezentowane są teoretyczne podstawy PSO), jak i w praktycznych warsztatach (uwzględniających procesy prepressu, proofingu i drukowania). Moduły szkoleniowe z całego programu można łączyć w taki sposób, by optymalnie spełniały wymogi klienta.

db Print Polska: kompleksowa standaryzacja według zaleceń UGRA
W najbardziej rozbudowanej wersji, tj. gdy firma ubiega się o certyfikat UGRA, wdrożeniu odpowiednich procedur, a finalnie – audytowi podlegają następujące elementy działalności drukarni: organizacja i dokumentacja, procesy sprzedażowe, przyjmowanie zleceń i gotowych plików, tworzenie prac, kreacja i DTP, proofing i soft proofing, oświetlenie, produkcja form drukowych, drukowanie, obróbka po druku i dostawa do klienta. Firma musi udowodnić, że pracuje w oparciu o zdefiniowane procedury oraz standardy, a także stosuje kalibrowane urządzenia.
Agfa Graphics ma już za sobą premierowe na polskim rynku wdrożenie kompletnych wytycznych PSO w drukarni db Print Polska z Grodziska Mazowieckiego. Tym samym ten zakład poligraficzny stał się pierwszym w Polsce (a zarazem 175. w skali całego świata) posiadaczem certyfikatu UGRA. Mówi Izabela Jasińska-Klocek, dyrektor zarządzająca drukarni: „Było to swego rodzaju konsekwencją działań podjętych przed kilku laty przez naszą francuską centralę. Tamtejsza drukarnia, z którą ściśle współpracujemy, wdrożyła normy zgodne w wytycznymi PSO już jakiś czas temu. Z jednej strony więc mogliśmy obserwować płynące z tego typu implementacji korzyści, z drugiej – byliśmy świadomi, że musimy je wkrótce zastosować także w polskim zakładzie”.
Tu pomocna okazała się firma Agfa Graphics, która w sposób kompleksowy zadbała o odpowiednie przygotowanie do zakończonego sukcesem audytu certyfikacyjnego. „Pierwszym etapem było przygotowanie kadry zarządzającej oraz pracowników działu handlowego i nakreślenie podejmowanych działań. Następnie szkolenia – zarówno teoretyczne jak i praktyczne – objęły działy produkcji oraz osoby w nich pracujące, zaangażowane w obszar projektowania, DTP, prepressu i drukowania. Przygotowanie do tego rodzaju, kompleksowego wdrożenia wytycznych PSO trwa ok. 120 godzin. W przypadku db Print Polska proces ten był rozłożony w czasie – z tak dużym projektem jako firma mierzyliśmy się bowiem po raz pierwszy. Musieliśmy też odpowiednio dopasować się do codziennej działalności db Print Polska, by nie zakłócić jej cyklu produkcyjnego” – mówi Maciej Baur.
Całość zwieńczył jednodniowy audyt certyfikacyjny, w którym wziął udział przedstawiciel szwajcarskiej centrali UGRA. „Musieliśmy udowodnić, że na każdym objętych nim etapów posiadamy zdefiniowane procedury, pracujemy zgodnie z nimi, a także ze standardami PSO oraz stosujemy kalibrowane urządzenia” – mówi Izabela Jasińska-Klocek. W lutym br. firma db Print Polska uzyskała certyfikat UGRA na okres dwóch lat.
„Audytor ze strony UGRA bardzo skrupulatnie podchodził do wszystkich parametrów, jakie musiały zostać spełnione, by zalecenia specyfikacji PSO zostały u nas wdrożone. Tym bardziej dziękujemy firmie Agfa Graphics i personalnie panu Maciejowi Baurowi za profesjonalne przygotowanie pracowników naszej drukarni to tego zagadnienia, odpowiednie przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procedur oraz zapewnienie wsparcia technicznego na każdym jego etapie” – dodaje dyrektor firmy.
Izabela Jasińska-Klocek wymienia też najważniejsze aspekty posiadania certyfikatu UGRA: „Przede wszystkim wdrożenie wytycznych PSO uporządkowało pracę całej drukarni i wzmocniło wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa oraz pewności odnośnie realizowanych zadań. Zyskaliśmy przy tym większy wpływ na proekologiczność naszych działań, możliwość wyróżnienia się na rynku, wreszcie – wyjście naprzeciw oczekiwaniom, a coraz częściej wręcz wymogom klientów odnośnie spełniania zaleceń PSO. Ważne są też aspekty ekonomiczne: krótszy czas realizacji zleceń, wyższa wydajność, przypływ nowych klientów i zamówień, zwiększenie przychodów oraz zysków”.

Wydawnictwo Bernardinum: standaryzacja druku arkuszowego
W drukarni Wydawnictwa Bernardinum proces kalibracji dwóch arkuszowych maszyn offsetowych i standaryzacji realizowanego w nich druku został rozłożony w czasie. Zakres wykonanych prac był zawężony w porównaniu z procedurami wymaganymi w kontekście certyfikacji UGRA. Jednak – jak podkreśla Maciej Baur – proces ten wymagał równie profesjonalnego podejścia ze strony pracowników drukarni oraz ich zaangażowania we wdrażane procedury: „Przy każdej standaryzacji klient musi być przekonany do podejmowanych działań i wiedzieć, czego od nich oczekuje. Podobnie było w przypadku Wydawnictwa Bernardinum, z którym – jako dostawca systemu CtP – współpracujemy od ubiegłego roku”.
Ksiądz Wojciech Węckowski, dyrektor drukarni potwierdza: „Nasze relacje z firmą Agfa Graphics od początku są bardzo bliskie, więc już z chwilą wdrożenia systemu CtP zaczęliśmy rozmawiać na temat oferowanych przez nią usług w zakresie standaryzacji druku. Proces ten został rozłożony w czasie i finalnie objął dwie nowoczesne i zaawansowane technologicznie maszyny arkuszowe: 5- i 4-kolorową. Zdarza się, że ta sama praca jest wykonywana w obu urządzeniach, więc istotnym było dla nas, aby wydruki z nich wychodzące były niemal identyczne, choćby w kontekście nasycenia kolorystycznego. Przeprowadzone przez firmę Agfa Graphics działania przyniosły zamierzony efekt i jesteśmy z nich bardzo zadowoleni”.
W przypadku obu maszyn zakres zrealizowanych prac był podobny i objął: linearyzację płyt w studiu CtP, analizę stosowanych papierów pod względem zgodności z zaleceniami normy ISO 12647-2, wyznaczenie optymalnych wartości gęstości optycznej dla ustalonego celu kolorymetrycznego z ww. normy dla danego rodzaju podłoża, przygotowanie krzywych kalibracyjnych, weryfikację efektów przy drukowaniu z optymalną ilością farby i krzywymi kalibracyjnymi orz ich ewentualną korektę. Standaryzacji podlegało kilka rodzajów papierów, skonfigurowany został również system proofingu z myślą o symulacji odpowiednich standardów stosowanych podłoży.

Media Magazines: optymalizacja zwojowego druku heatsetowego
Agfa Graphics ma też za sobą pierwsze na polskim rynku wdrożenie procedur związanych z kalibracją i standaryzacją, przeprowadzone w drukarni zwojowej – Media Magazines w Bydgoszczy. Cały proces również został rozłożony w czasie i objął dwie pracujące tu maszyny heatsetowe. Zakres prac był zbliżony do tego, jaki przeprowadzono w drukarni Wydawnictwa Bernardinum, a jego efektem końcowym było stworzenie krzywych kalibracyjnych dla obu maszyn z myślą o trzech rodzajach stosowanych w nich papierów: LWC, SC oraz SNP.
Mówi Magdalena Rossa – kierownik działu CtP w firmie Media Magazines: „Gdy przed siedmiu laty rozpoczynałam pracę w bydgoskiej drukarni, wdrożenie procesów związanych z kalibracją i standaryzacją drukowania stało się jednym z moich celów i wyzwań dla całego studia CtP. Z różnych względów zajęło nam to nieco czasu, chociaż o ofercie Agfa Graphics związanej z tego typu usługą wiedziałam już od dłuższego czasu. Bazujemy bowiem w sposób kompleksowy na rozwiązaniach tego dostawcy: posiadamy system CtP tej firmy, sterowany najnowszą wersją workflow Apogee 10 (wyposażoną m.in. w moduł InkSave), pracujemy na płytach Elite Pro. Obecnie zaś w obu maszynach korzystamy z krzywych kalibracyjnych, przygotowanych przez pana Macieja Baura z firmy Agfa Graphics”.
Magdalena Rossa przyznaje, że głównym motywem wprowadzenia standaryzacji była konieczność podniesienia jakości i zoptymalizowania procesów. Pierwsza z maszyn została poddana całej procedurze w grudniu 2016, druga w – lipcu 2017 roku. Kierownictwo firmy jest bardzo zadowolone z efektów jej przeprowadzenia: „W naszym przypadku, jako drukarni zwojowej, straty materiałowe generowane na etapie narządzania, są odczuwalnym kosztem. Kalibracja maszyn pozwoliła zredukować ilość odpadowych odbitek do minimum, dzięki czemu z jednej strony – obniżyliśmy koszty papieru, farb czy energii, z drugiej – zwiększyliśmy proekologiczność naszych działań. Dzięki temu bardziej efektywnie korzystamy też z funkcji InkSave (umożliwiającej osiągnięcie dodatkowych oszczędności w zużyciu farby), stanowiącej integralną część Apogee. W efekcie drukujemy z wyższa jakością i wydajnością, co zauważyli także nasi klienci” – dodaje Magdalena Rossa.
„Pracujemy na maszynach, w przypadku których posiadanie krzywych kalibracyjnych okazało się strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu ich operatorzy otrzymują gotowe wytyczne dotyczące drukowania na poszczególnych podłożach, co znacząco wpłynęło na bezpieczeństwo produkcji i komfort ich pracy. Z mojej perspektywy podjęte działania uważam za bezcenne. Wiem, wśród części pracowników drukarń istnieje swoisty „opór materii” – obawiają się oni zmian i dążą do utrzymania status quo. W obecnych czasach jednak nie ma miejsca na stagnację: tego typu działania i inwestycje, jakie podjęliśmy z myślą o standaryzacji drukowania są niezbędne, by zachować konkurencyjność. Cieszymy się, że dzięki Agfa Graphics udało nam się je sprawnie i bezinwazyjnie przeprowadzić i z pewnością skorzystamy z jej pomocy w tym zakresie także po uruchomieniu pierwszej w naszym zakładzie maszyny arkuszowej, jaka pojawi się tu jeszcze w tym roku” – podsumowuje Magdalena Rossa.