Wyniki Agfa-Gevaert i Agfa Graphics za rok 2010: znaczący wzrost przychodów i zysków

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 2010 rok. Przychody całej grupy wzrosły w nim o 7% do poziomu 2,948 mld euro, zaś zysk EBIT wyniósł 266 mln euro, co stanowi 9% przychodów. Agfa-Gevaert zamknęła ubiegły rok z zyskiem netto w wysokości 105 mln euro, a jej dług finansowy netto obniżył się w sposób znaczący do 161 mln euro. Roczne założenia zrealizowała też Agfa Graphics – jej przychody wzrosły w 2010 roku o 16,7% osiągając poziom 1,565 mld euro, a zysk EBIT wyniósł 134,5 mln euro (wzrost o 114,9%).

Wzrost rocznych przychodów Agfa-Gevaert o 7% to w połowie efekt utworzenia spółki joint-venture w Chinach i przejęcia amerykańskiej firmy Pitman. Na wynik finansowy wpłynęły też korzystne różnice kursowe, zwiększając go o 3,8%.
Wdrożone przez grupę programy oszczędnościowe pozwoliły na zwiększenie marży zysku brutto z działalności podstawowej z 32,2% w roku 2009 do 33,9%. Jej wzrost został nieco zredukowany za sprawą niekorzystnej sytuacji na rynku surowców, odnotowanej w ostatnim kwartale 2010.
Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją firmy nieco spadły w ubiegłym roku i stanowiły 19,9% przychodów, przy 20,1% w roku 2009.
Zysk operacyjny z działalności podstawowej całej grupy Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) wzrósł z 284 mln euro w roku 2009 do 361 mln euro w roku ubiegłym. Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej zwiększył się w sposób znaczący: ze 182 mln euro (6,6% sprzedaży) do 266 mln euro (9% sprzedaży).
Koszty restrukturyzacji i jednorazowych wydatków wyniosły w 2010 roku 32 mln euro (przy 12 mln euro rok wcześniej). Wydatki finansowe netto spadły w 2010 roku do poziomu 94 mln euro (przy 114 mln euro w roku 2009), głównie za sprawą znaczącej redukcji długu finansowego netto, niższych stóp procentowych oraz pozytywnych zmian innych wyników nieoperacyjnych.
Koszty podatków od przychodu wyniosły w 2010 roku 36 mln euro (przy 49 mln euro w 2009). W efekcie grupa odnotowała zysk netto w wysokości 105 mln euro, przy 6 mln euro wypracowanych w roku 2009.
Na koniec 2010 roku majątek Agfa-Gevaert miał wartość 3 086 mln euro, przy 2 852 mln euro na koniec roku 2009. Wartość zapasów magazynowych osiągnęła poziom 583 mln euro, a okres magazynowania wyniósł 108 dni. Należności handlowe (nieuwzględniające odroczonych przychodów ze sprzedaży i zaliczek wpłaconych przez klientów) wyniosły w ub.r. 467 mln euro (52 dni), zaś zobowiązania handlowe 246 mln euro (45 dni). Po części za sprawą wzrostu kapitału, dług finansowy netto, którego wartość na koniec 2009 roku wynosiła 445 mln euro, obniżył się do poziomu 161 mln euro. Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w 2010 roku 235 mln euro.

Wyniki Agfa Graphics za rok 2010
Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wzrosły w ubiegłym roku o 16,7% (12,2% przy uwzględnieniu różnic kursowych) i osiągnęły poziom 1,565 mld euro.
W pierwszej połowie roku – pomimo silnej presji konkurencyjnej – odnotowany został znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży systemów prepress. Wynikał on przede wszystkim z zauważalnej poprawy na rynku systemów CtP i sukcesie w sprzedaży na rynku analogowych systemów CtF. W drugiej połowie roku na sprzedaż w zakresie prepress w znaczący sposób wpłynęło przejęcie Harold M. Pitman Company, jak również powołanie do życia spółki joint-venture Agfa Graphics Asia.
W segmencie przemysłowego druku inkjetowego znaczący wzrost przychodów to głównie efekt rosnącej sprzedaży sprzętu i wykorzystywanych do niego atramentów.
Na wpływ przychodów Agfa Graphics w 2010 roku złożyła się przede wszystkim sprzedaż zrealizowana w USA i na rynkach rozwijających się. W większości krajów europejskich powrót do koniunktury przebiegał wolniej niż w pozostałej części świata.
W wyniku wyższej sprzedaży, wdrożeniu programów oszczędnościowych i korzystnej sytuacji na rynku surowcowym, marża zysku brutto Agfa Graphics zwiększyła się do 30,9% (z poziomu 28% w roku 2009).
Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) wyniósł w ub.r. 177,1 mln euro (11,3% sprzedaży). Zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) zwiększył się w sposób znaczący – do poziomu 134,5 mln euro i stanowił 8,6% sprzedaży.

Wyniki za 4. kwartał 2010
Sprzedaż grupy Agfa-Gevaert wzrosła w ostatnim kwartale ub.r. o 9,7% (4,5% nie uwzględniając efektów różnic kursowych), w czym największy udział miały wyniki Agfa Graphics. Na marżę zysku brutto zaczęły mieć wpływ wysokie koszty surowców – spadła ona w omawianym okresie do 32,4% z 33,2% w 4. kwartale 2009. Z uwagi na wyższe koszty sprzedaży, całkowite koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją firmy wzrosły z 18,9% do 19,9%. Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) wzrósł z 97 mln euro w 4. kwartale 2009 do 99 mln euro w 4. kwartale 2010. Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej zwiększył się z 73 mln euro (9,9% przychodów) do 75 mln euro (9,3% przychodów). Zysk netto całej grupy wyniósł w omawianym okresie 32 mln euro.
Przychody Agfa Graphics wzrosły w 4. kwartale 2010 roku o 20,5% i osiągnęły wysokość 429 mln euro (14 % nie uwzględniając różnic kursowych). Był to przede wszystkim efekt wzrostu zewnętrznego. W części prepress, niepewność na rynkach poligraficznych spowodowana rosnącymi cenami srebra wpłynęła na sprzedaż filmów CtF. Pomimo wysokiej presji konkurencyjnej, zgodnie z oczekiwaniami realizowana była sprzedaż systemów CtP i urządzeń do przemysłowego druku inkjetowego.
Na marżę zysku brutto Agfa Graphics pozytywnie wpłynęła poprawa wydajności działań serwisowych i produkcyjnych, na niekorzyść zadziałały natomiast rosnące ceny surowców. Marża zysku operacyjnego z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniającego kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), wyniosła 10,6%, zaś marża zysku EBIT osiągnęła poziom 8,1%.
W 4. kwartale ub.r. Agfa Graphics wzięła udział w kilku istotnych wydarzeniach branżowych, podczas których zrealizowała sprzedaż zgodną z oczekiwaniami lub nawet je przewyższającą. Były wśród nich targi takie jak: IFRA Expo w Hamburgu, Graph Expo w Chicago czy SGIA Expo w Las Vegas.
W zakresie prepress jednym z największych sukcesów okazała się obecność na wystawie dla branży wydawniczej IFRA Expo, podczas której firma zakontraktowała 17 gazetowych systemów CtP.
Ubiegły rok przyniósł też umowę zawartą między spółką joint-venture Agfa Graphics Asia i firmą Heidelberg China. Na jej podstawie druga z nich będzie sprzedawać pod własną marką produkowane przez Agfa Graphics termoczułe płyty :Energy Elite. Także w 4. kwartale Agfa Graphics wprowadziła szereg nowych rozwiązań do swojego portfolio systemów prepress. Wśród nich warto wymienić :Apogee 7 – najnowszą wersję pakietu oprogramowania dla firm poligraficznych i wydawniczych oraz :Advantage N XXT – najszybszą naświetlarkę gazetową z rodziny :Advantage N. System ten jest skierowany do drukarń prasowych, obsługujących wydawnictwa wysokonakładowe i ma im pomóc w uzyskaniu dodatkowych oszczędności oraz poprawie jakości i wydajności produkcji.
Na rynku przemysłowego druku inkjetowego 4. kwartał ub.r. przyniósł premierę kilku nowych systemów wielkoformatowych Agfa Graphics. Wśród nich znalazł się bazujący na nowej technologii suszenia atramentów ploter :Jeti 3348 HSS – wysokowydajne, ekonomiczne rozwiązanie, dedykowane do produkcji billboardów, banerów i plakatów. Kolejna ubiegłoroczna premiera to :Jeti 3020 Titan – płaski system o modułowej konstrukcji, pozwalający użytkownikom na rozbudowę w zakresie liczby stosowanych kolorów i prędkości działania. Urządzenie to od razu po pojawieniu się na rynku wzbudziło duże zainteresowanie, m.in. wśród uczestników wystawy SGIA Expo, gdzie odbyła się jego światowa premiera. Już na samych targach ploter ten został zakupiony przez amerykańską firmę Ardent Displays & Packagings.
Ostatni kwartał ub.r. przyniósł też szereg udoskonaleń wprowadzonych w wysokowydajnym systemie hybrydowym :M-Press Tiger, na które zapotrzebowanie zgłaszali jego obecni i przyszli użytkownicy. Znajdują się wśród nich nowa technologia drukowania w skali szarości oraz szybsze tryby produkcyjne.
Niesłabnącą popularnością w 4. kwartale ub.r. cieszyły się też plotery z rodziny :Anapurna. Tylko w końcówce roku na całym świecie Agfa Graphics sprzedała ich ponad 750.

Prognozy rynkowe
Koncern Agfa-Gevaert podtrzymuje swoje prognozy, jakie znalazły się w komentarzu do wstępnych wyników finansowych ogłoszonych w lutym br. W minionym roku grupa w ograniczony sposób odczuła efekty wzrostu na rynkach surowcowych. Już od 1. kwartału 2011 wzrost ten będzie bardziej odczuwalny i wpłynie na osiągane marże. Oczekuje się, że efekty wzrostu cen produktów filmowych Agfa-Gevaert będą zauważalne dopiero w 2. połowie roku. Pomimo niekorzystnej sytuacji na rynkach surowcowych, w prognozie średniookresowej kierownictwo Agfa-Gevaert zakłada osiągnięcie założonego zysku EBIT.