Wyniki Agfa Graphics za 3. kwartał 2010: kolejne udane miesiące belgijskiego producenta

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 3. kwartał 2010 oraz za pierwszych dziewięć miesięcy tego roku. W porównaniu z analogicznym okresem 2009 r. przychody grupy wzrosły w nim o 9%, zysk operacyjny z działalności podstawowej zwiększył się do 54 mln euro, a zysk netto wyniósł 16 mln euro – czterokrotnie więcej niż 3. kwartale ub.r. Pozytywne rezultaty odnotowała również Agfa Graphics – jej przychody w 3. kwartale br. wyniosły 400 mln euro (wzrost o 16,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2009), a zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej 29 mln euro (wzrost o pond 50%).

3. kwartał 2010 oznaczał dla grupy Agfa-Gevaert kolejne udane miesiące, w czym duży udział miały jej obie strategiczne jednostki biznesowe – Agfa Graphics i Agfa HealthCare. Koncern odnotował w nim wzrost przychodów o 9% w porównaniu z 3. kwartałem 2009, na co wpłynęły także pozytywne różnice kursowe.

Sukces wdrażanych przez kierownictwo Agfa-Gevaert programów oszczędnościowych i restrukturyzacyjnych spowodował, że marża zysku brutto z działalności podstawowej wyniosła w omawianym okresie 32,7%, przy wskaźniku 32,3% w 3. kwartale 2009 (i 30,6% przy wyłączeniu efektu jednorazowego przejęcia własności intelektualnej zrealizowanego przez Agfa Graphics). W 3. kwartale 2010 na wysokość marży zysku brutto nie miały wpływu żadne działania jednorazowe. Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją firmy nieco spadły w omawianym okresie i stanowiły 19,3% przychodów.

Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) wzrósł z 68 mln euro w 3. kwartale 2009 do 78 mln euro w 3. kwartale 2010. Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej zwiększył się z 43 mln euro (6,3% przychodów) do 54 mln euro (7,3% przychodów). Koszty restrukturyzacji i jednorazowych wydatków wyniosły w omawianym okresie 6 mln euro (przy 7 mln przed rokiem), wydatki finansowe netto zamknęły się kwotą 26 mln euro (przy 23 mln euro przed rokiem), koszty podatków od przychodu wyniosły zaś 6 mln euro (przy 8 mln euro w 3. kwartale 2009). W efekcie grupa odnotowała zysk netto w wysokości 16 mln euro, co stanowi czterokrotny wzrost w porównaniu z 4 mln euro w 3. kwartale 2009.

Na koniec września br. majątek Agfa-Gevaert miał wartość 3 063 mln euro, przy 2 852 mln euro na koniec roku 2009. Wartość zapasów magazynowych osiągnęła poziom 627 mln euro, a okres magazynowania wyniósł 119 dni. Należności handlowe (nieuwzględniające odroczonych przychodów ze sprzedaży i zaliczek wpłaconych przez klientów) wyniosły w 3. kwartale br. 482 mln euro (58 dni), zaś zobowiązania handlowe 252 mln euro (48 dni). Dług finansowy netto, którego wartość na koniec 2009 roku wynosiła 445 mln euro, a po 3. kwartale 2009 roku 500 mln euro, obniżył się do poziomu 398 mln euro. Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w 3. kwartale 2010 roku 34 mln euro.

Wyniki Agfa Graphics za 3. kwartał 2010
11 sierpnia Agfa Graphics poinformowała o zakończeniu procesu przejmowania firmy Harold M. Pitman Company – czołowego amerykańskiego dostawcy rozwiązań i materiałów dla cyfrowego prepressu oraz przemysłowego druku inkjetowego, chemii drukarskiej i produkcji opakowań. Z kolei 1 września Agfa Graphics i Shenzhen Brothers ogłosiły rozpoczęcie działalności utworzonej na początku roku spółki joint-venture Agfa Graphics Asia.
Pomimo tego, że na ubiegłoroczne wyniki 3. kwartału miało pozytywny wpływ jednorazowe przejęcie własności intelektualnej o wartości 17 mln euro, w analogicznym okresie 2010 firma odnotowała wzrost przychodów o 16,3% (9,3% z wyłączeniem różnic kursowych). Był on przede wszystkim wynikiem wzrostu wewnętrznego firmy i jej niedawnych strategicznych ruchów na rynku poligraficznym.

W segmencie cyfrowego prepressu na dalsze wzrosty Agfa Graphics wpłynął wzmożony popyt zarówno w zakresie analogowych filmów CtF, jak i cyfrowych płyt CtP. Zwiększoną sprzedaż odnotowano zwłaszcza w sektorze płyt, choć tu firma musiała się zmierzyć z dużą presją cenową ze strony rynku. Wzrost przychodów Agfa Graphics w 3. kwartale br., stymulowany przez większy wolumen dostaw materiałów eksploatacyjnych i efekty ostatnich strategicznych posunięć, został osiągnięty w dużej mierze dzięki wysokiej sprzedaży w USA i na rynkach rozwijających się. W większości krajów europejskich kondycja rynku poligraficznego jest wciąż o wiele słabsza niż na całym świecie. W segmencie przemysłowego druku cyfrowego w dalszym ciągu były odnotowywane wzrosty, na co wpływ miały połączone efekty wzrostu zewnętrznego i wewnętrznego.

Marża zysku brutto Agfa Graphics wyniosła w 3. kwartale br. 29,8%, przy 29,9% w analogicznym okresie roku 2009. Wyłączając efekt wcześniej wspomnianego przejęcia własności intelektualnej, ubiegłoroczna marża osiągnęłaby poziom 26,3%. Jej poprawa wynika głównie z większej sprzedaży, wdrożenia programów oszczędnościowych oraz korzystnej sytuacji na rynkach surowcowych. Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) wyniósł w omawianym okresie 39,8 mln euro (10% przychodów), zaś zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej osiągnął poziom 29 mln euro (7,3% przychodów).

3. kwartał br. przyniósł firmie Agfa Graphics nagrodę Ringier Technology Innovation Award za innowacje wprowadzone w przemysłowym systemie druku inkjetowego :Dotrix. Jest ona przyznawana przez chińską firmę Ringier Trade Media Ltd producentom i ich rozwiązaniom, które mają znaczący wpływ na strategiczny rozwój poszczególnych branż.

Agfa Graphics odnotowała też w ostatnim czasie dalszy wzrost liczby instalacji wysokowydajnych płaskich maszyn przemysłowych :M-Press Tiger. Niedawno kolejne kontrakty na dostawę tych urządzeń podpisano m.in. z firmami Graphic Tech (USA) i Active Display Group (Australia). Ogromnym sukcesem okazało się wprowadzenie na rynku Ameryki Łacińskiej plotera wielkoformatowego :Jeti 1224 UV HDC, na który spłynęły zamówienia z różnych krajów tego regionu.

W segmencie prepressu 3. kwartał przyniósł szereg istotnych kontraktów. Jednym z nich była umowa z amerykańską firmą Times-Shamrock na dostawę do należących do niej drukarń prasowych systemów CtP bazujących na naświetlarkach :Advantage N-SL; kontrakt obejmuje też dostawy współpracujących z nimi płyt fotopolimerowych :N91V. Do grupy Times-Shamrock należą 42 małe i średnie zakłady poligraficzne.

Z myślą o odbiorcach z segmentu prasowego Agfa Graphics wprowadziła niedawno do swojej oferty nowy system :Advantage N XXT, będący najszybszym urządzeniem z rodziny gazetowych naświetlarek :Advantage N.

Początek października oznaczał dla Agfa Graphics zakończoną sukcesem obecność na kilku istotnych imprezach branżowych. Podczas targów Graph Expo w Chicago firma pojawiła się po raz pierwszy na wspólnym stoisku z Harold M. Pitman Company, demonstrując kompleksową ofertę w zakresie przemysłowego druku inkjetowego, prepressu i produkcji opakowań. Na wystawie i konferencji SGIA w Las Vegas zadebiutowało kilka nowych przemysłowych ploterów wielkoformatowych Agfa Graphics, w tym urządzenie :Anapurna 2050 i płaski system :Jeti 3020 Titan. Podczas tej imprezy firma zakontraktowała kilka ploterów – od rozwiązań klasy entry-level, na zaawansowanych systemach skończywszy.

Wyniki po dziewięciu miesiącach 2010
Wyniki Agfa-Gevaert i Agfa Graphics po dziewięciu miesiącach 2010 roku odzwierciedlają pozytywny trend odnotowywany w poszczególnych kwartałach tego roku. Grupa Agfa-Gevaert osiągnęła w pierwszych trzech kwartałach br. przychody 2 142 mln euro (wzrost o 6% z poziomu 2 020 mln euro w analogicznym okresie 2009), realizując marżę zysku brutto na poziomie 34,4% (przy 31,8% przed rokiem). Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) wyniósł w omawianym okresie 262 mln euro (12,2% przychodów, wzrost o ponad 40% z 187 mln euro), zaś zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej osiągnął poziom 191 mln euro (8,9% przychodów, wzrost o ponad 75% z 109 mln euro). Wynik operacyjny grupy w pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 wyniósł 168 mln euro (wzrost o niemal 70%), zaś zysk netto zamknął się kwotą 73 mln euro. Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły w tym okresie 119 mln euro.

Jeszcze lepsze rezultaty rok do roku odnotowała Agfa Graphics. Jej przychody w pierwszych trzech kwartałach br. wyniosły 1 136 mln euro (wzrost o 15,3% z 985 mln euro), zysk operacyjny z działalności podstawowej nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) osiągnął poziom 131,5 mln euro (11,6% przychodów, wzrost o ponad 90% z poziomu 67,5 mln euro), zaś zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej 191 mln euro (8,8% przychodów, wzrost o ponad 75% z poziomu 109 mln euro).

Pomimo wzrostu cen surowców wykorzystywanych w bieżącej działalności spółki, kierownictwo Agfa-Gevaert podtrzymuje prognozy na 2010 rok zawarte w komunikacie prasowym podsumowującym 1. półrocze. Zakładają one, że w skali całego roku grupa odnotuje wzrost przychodów wielkości ok. 200 mln euro w porównaniu z wynikiem za 2009.