Wyniki Agfa Graphics za rok 2011: dwucyfrowy wzrost sprzedaży systemów przemysłowego druku inkjetowego

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 4. kwartał 2011 i za cały ubiegły rok. Przychody ze sprzedaży całej grupy wzrosły w nim o 2,5% w porównaniu do roku 2010 (3,7% wyłączając różnice kursowe), m.in. za sprawą dwucyfrowych wzrostów w segmencie rozwiązań przemysłowego druku inkjetowego, oferowanych przez Agfa Graphics. Koncern odnotował także wyższą niż w 2010 roku marżę zysku brutto za 4. kwartał ub.r. Kierownictwo Agfa-Gevaert nadal poszukuje dróg do osiągnięcia wyższej zyskowności, wdrażając kolejne punkty programu restrukturyzacyjnego.

Pierwsza połowa ubiegłego roku charakteryzowała się wysokim wzrostem przychodów ze sprzedaży, zarówno dzięki licznym wdrożeniom zaawansowanych rozwiązań cyfrowych, jak też efektom finansowym strategicznych posunięć dokonanych przez kierownictwo koncernu. 3. kwartał przyniósł natomiast spadek w sprzedaży tradycyjnych filmów, negatywne efekty różnic kursowych oraz większą niepewność ekonomiczną, co wpłynęło w dużym stopniu na wyniki Agfa-Gevaert. Odbicie nastąpiło w 4. kwartale, w którym zarówno Agfa Graphics jak i Agfa HealthCare osiągnęły lepsze wyniki niż w analogicznym okresie roku 2010.
Zgodnie z oczekiwaniami poprawie uległa w nim także marża zysku brutto, osiągając w skali całego roku poziom 28%. Przez cały rok 2011 na zyskowność Agfa-Gevaert znacząco wpływały bardzo wysokie ceny surowców, zmiany w portfolio produktowym, efekt skali oraz niższa wydajność wytwórcza. Koncern częściowo zrekompensował negatywne efekty powyższych zjawisk poprzez podwyżkę cen filmów oraz kontynuację działań zmierzających do poprawy wydajności. Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją firmy spadły z 19,9% w roku 2010 do 19% w ubiegłym roku.
Zysk operacyjny z działalności podstawowej całej grupy Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) spadł z 361 mln euro w roku 2010 do 218 mln euro w roku ubiegłym. Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej obniżył się z 266 mln euro do 129 mln euro.
Na ten wynik w dużym stopniu wpłynęły decyzje o kolejnych działaniach restrukturyzacyjnych podjęte w 4. kwartale 2011. Mają one na celu wdrożenie zmian strukturalnych w części związanej z produkcją filmów, jak też przeorganizowanie innych jednostek biznesowych wchodzących w skład grupy. W efekcie Agfa-Gevaert ma w krótkim czasie osiągnąć odpowiedni, stabilny poziom zyskowności.
W 4. kwartale 2011 roku na nasze wyniki miała wpływ wciąż niepewna sytuacja gospodarcza, odczuwalna zwłaszcza na rynku poligraficznym. Pomimo to cały kwartał zakończyliśmy w sposób pozytywny, m.in. za sprawą poprawy marży zysku brutto, a także restrykcyjnej kontroli wydatków związanych ze sprzedażą i administracją. Kontynuując naszą strategię dostosowywania poziomu kosztów do istniejącej sytuacji rynkowej, jak też wyciągając wnioski z postępującego spadku sprzedaży na rynku tradycyjnych filmów, podjęliśmy decyzję o wdrożeniu kolejnych działań zwiększających zyskowność całej grupy. Ich celem jest przede wszystkim koncentracja na przyszłościowych i rosnących obszarach tych rynków, na których jesteśmy obecni – powiedział Christian Reinaudo, prezes i CEO koncernu Agfa-Gevaert.
Na koniec 2011 roku majątek Agfa-Gevaert miał wartość 2 949 mln euro, przy 3 086 mln euro na koniec roku 2010. Wartość zapasów magazynowych osiągnęła poziom 639 mln euro, a okres magazynowania wyniósł 106 dni. Należności handlowe (nieuwzględniające odroczonych przychodów ze sprzedaży i zaliczek wpłaconych przez klientów) wyniosły w ub.r. 527 mln euro (59 dni), zaś zobowiązania handlowe 275 mln euro (45 dni). Dług finansowy netto, którego wartość na koniec 2010 roku wynosiła 161 mln euro, wzrósł do poziomu 267 mln euro. Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w 2011 roku 27 mln euro.

Wyniki Agfa Graphics za rok 2011
Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wzrosły w ubiegłym roku o 2% (3,1% przy uwzględnieniu różnic kursowych) i osiągnęły poziom 1,596 mld euro. Na taki stan rzeczy wpłynęły przede wszystkim dwucyfrowe wzrosty odnotowane w zakresie sprzedaży przemysłowych systemów inkjetowych, jak też strategiczne ruchy podjęte przez kierownictwo firmy.
W segmencie prepress ubiegły rok przyniósł kolejne wzrosty sprzedaży systemów CtP. Podwyżka cen analogowych filmów, wynikająca ze wzrostu cen surowców, spowodowała natomiast spadek przychodów w obszarze CtF.
Marże realizowane przez Agfa Graphics były w dużej mierze uzależnione od wysokich cen surowców oraz presji konkurencyjnej w sektorze CtP. Spadek zamówień na filmy przełożył się na całą zyskowność produkcji. Negatywne efekty powyższych zjawisk zostały częściowo zrekompensowane przez podwyżki wprowadzone na filmy oraz szereg działań zmierzających do poprawy wydajności. Marża zysku brutto spadła z 30,9% w roku 2010 do 25,2% w roku ubiegłym. Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) wyniósł w ub.r. 87,6 mln euro (5,5% sprzedaży), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) wyniósł 48 mln euro i stanowił 3% sprzedaży.

Wyniki Agfa-Gevaert za 4. kwartał 2011
W ostatnich trzech miesiącach roku 2011 przychody ze sprzedaży całej grupy Agfa-Gevaert znacząco wzrosły w porównaniu z 3. kwartałem ub.r. W efekcie osiągnęły poziom porównywalny z 4. kwartałem 2010. Marża zysku brutto spadła w 4. kwartale ub.r. do 27,1% z 32,4% w 4. kwartale 2010, choć była znacząco wyższa niż w 3. kwartale 2011. Restrykcyjna polityka finansowa wpłynęła na znaczącą redukcję kosztów związanych z obsługą sprzedaży i ogólną administracją – z 19,9% do 18,5% sprzedaży. Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) spadł z 99 mln euro w 4. kwartale 2010 do 64 mln euro w 4. kwartale 2011. Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej wyniósł 43 mln euro, przy 75 mln euro w analogicznym okresie roku 2010.

Wyniki Agfa Graphics za 4. kwartał 2011
W porównaniu do ostatnich trzech miesięcy roku 2010 przychody Agfa Graphics spadły w 4. kwartale 2011 roku o 2,6% i osiągnęły wysokość 418 mln euro.
W segmencie analogowych systemów CtF trendy odnotowane w całym roku odnoszą się także do 4. kwartału 2011. W dziale CtP wolumen sprzedaży pozostawał na poziomie zbliżonym do ostatniego kwartału 2010. Z kolei sprzedaż systemów inkjetowych nieco w nim osłabła z uwagi na niepewność ekonomiczną całej gospodarki.
Bardzo dobre wyniki Agfa Graphics odnotowała w regionie Azji i Pacyfiku, pomimo spadku sprzedaży filmów CtF w Chinach, spowodowanego podwyżką cen. Zadowalającą sprzedaż odnotowano także w Niemczech i w północnych krajach Europy; nieco słabsze natomiast w jej południowym regionie. Także sprzedaż na obu kontynentach amerykańskich przebiegała nieco słabiej.
Z uwagi na czynniki, o których była mowa w komentarzu podsumowującym cały rok, marża zysku brutto Agfa Graphics spadła z 30,1% w 4. kwartale 2010 r. do 23,2% w 4. kwartale ub.r. Marża zysku EBITDA wyniosła 5,3%, zaś marża zysku EBIT osiągnęła poziom 3%.
W 4. kwartale ub.r. Agfa Graphics wprowadziła do swojej oferty nowe, wszechstronne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie CtP, przeznaczone na rynek gazetowy. Składa się ono z naświetlarki :Advantage N-TR XXT (o wydajności maksymalnej 300 płyt/h) i wysokowydajnego urządzenia czyszcząco-gumującego :VXCF85, obsługującego bezodczynnikowe płyty fotopolimerowe :N94-VCF. Firma wprowadziła też szereg udoskonaleń w zakresie dedykowanego dla branży gazetowej oprogramowania :Arkitex. Zupełną nowością w jej ofercie jest :Arkitex Eversify. Narzędzie to pozwala wydawcom gazetowym na wejście w nowy świat publikowania mobilnego i przygotowywanie wydań elektronicznych na różnego rodzaju platformy, bez generowania dodatkowych kosztów.
Kolejną nowością w zakresie oprogramowania dla prepressu jest nowa wersja narzędzia :Fortuna. Jest to program znajdujący szerokie zastosowanie w firmach specjalizujących się w produkcji druków zabezpieczonych: banknotów, paszportów, znaczków czy kart identyfikacyjnych. Jak wynika z informacji Agfa Graphics, z użyciem produkowanych przez nią programów do zabezpieczenia produkcji powstaje obecnie ponad 75% wszystkich banknotów na świecie.
W zakresie przemysłowego druku inkjetowego 4. kwartał ub.r. przyniósł znaczący wzrost instalacji. W amerykańskiej firmie Primary Color rozpoczął produkcję w pełni zautomatyzowany system :M-Press Tiger, wyposażony w pracujący in-line zespół sitodrukowy i opcję automatycznego nakładania arkuszy. Agfa Graphics zainstalowała też w USA wiele superwielkoformatowych urządzeń z rodziny :Jeti. Modernistic, jeden z największych w Ameryce Północnej producentów systemów POP, zakupił model :Jeti 3020 Titan, łączący wysoką rozdzielczość z wysoką prędkością i możliwością zadrukowywania arkuszy o maksymalnym formacie 3,15 x 2,02 m. Firmy z całego świata coraz chętniej kupują też urządzenia Agfa Graphics z rodziny :Anapurna. Obecnie pracuje ich już ponad 1000.

Prognozy rynkowe
Zarząd grupy Agfa-Gevaert opiera swoje średnio- i długoterminowe prognozy biorąc pod uwagę wciąż niepewną i trudną do przewidzenia sytuację gospodarczą na świecie. Zakładają one, przy obecnym poziomie cen surowców, poprawę wydajności operacyjnej, a w efekcie – osiągnięcie dwucyfrowego wzrostu zysku EBITDA z działalności podstawowej.